பக்கம் எண் :

தேசிய கீதங்கள

தேசிய இயக்கப் பாடல்கள்

தேசபக்தன் ஆங்கிலேயனுக்குக் கூறும் மறுமொழி


சொந்த நாட்டிற் பரர்க்கடிமை செய்தே
  துஞ்சிடோம் -- இனி -- அஞ்சிடோம்;
எந்த நாட்டினும் இந்த அநீதிகள்
  ஏற்குமோ? -- தெய்வம் -- பார்க்குமோ?
1

\பு{ ‘கலெக்டர் வின்சுக்கு ஸ்ரீ சிதம்பரம்பிள்ளை சொல்லிய மறுமொழி’ என்பது ‘ஜன்ம பூமி’ தலைப்பு.}

வந்தே மாதரம் என்றுயிர் போம்வரை
  வாழ்த்துவோம் -- முடி -- தாழ்த்துவோம்;
எந்த மாருயி ரன்னையைப் போற்றுதல்
  ஈனமோ? -- அவ -- மானமோ?
2

பொழுதெல்லாம் எங்கள் செல்வங் கொள்ளைகொண்டு
  போகவோ? -- நாங்கள் -- சாகவோ?
அழுது கொண்டிருப் போமோ? ஆண்பிள்ளைகள் நாங்கள்
  அல்லமோ? -- உயிர் -- வெல்லமோ?
3

நாங்கள் முப்பது கோடி ஜனங்களும்
  நாய்களோ -- பன்றிச் -- சேய்களோ?
நீங்கள் மட்டும் மனிதர்களோஇது
  நீதமோ? -- பிடி -- வாதமோ?
4

பாரத தத்திடை அன்பு செலுத்துதல்
  பாபமோ? -- மனஸ் -- தாபமோ?
கூறு எங்கள் மிடிமையைத் தீர்ப்பது
  குற்றமோ -- இதில் -- செற்றமோ?
5

ஒற்றுமை வழி யொன்றே வழியென்பது
  ஓர்ந்திட்டோம் -- நன்கு -- தேர்ந்திட்டோம்
மற்று நீங்கள் செய்யுங்கொடு மைக்கெலாம்
  மலைவுறோம் -- சித்தம் -- கலைவுறோம்.
6

சதையைத் துண்டுதுண் டாக்கினும் உன்னெண்ணம்
  சாயுமோ? -- ஜீவன் -- ஓயுமோ?
இதயத் துள்ளே இலங்கு மஹாபக்தி
  ஏகுமோ? -- நெஞ்சம் -- வேகுமோ?
7