பக்கம் எண் :


தேசிய இயக்கப் பாடல்கள்

நடிப்புச் சுதேசிகள்

(பழித்தறி வுறுத்தல்)

கிளிக் கண்ணிகள்


நெஞ்சில் உரமுமின்றி்
  நேர்மைத் திறமுமின்றி
வஞ்சனை சொல்வாரடீ -- கிளியே
  வாய்ச் சொல்லில் வீரரடீ.
1

கூட்டத்திற் கூடிநின்று
  கூவிப் பிதற்றலன்றி
நாட்டத்திற் கொள்ளாரடீ -- கிளியே
  நாளில் மறப்பா ரடீ.
2

சொந்த அரசும்புவிச்
  சுகங்களும் மாண்புகளும்
அந்தகர்க் குண்டாகுமோ? -- கிளியே
  அலிகளுக் கின்ப முண்டோ?
3

கண்கள் இரண்டிருந்தும்
  காணுந் திறமையற்ற
பெண்களின் கூட்டமடீ -- கிளியே
  பேசிப் பயனென் னடீ.
4

யந்திர சாலையென்பர்
  எங்கள் துணிகளென்பர்
மந்திரத்தாலே யெங்கும் -- கிளியே
  மாங்கனி வீழ்வ துண்டோ?
5

உப்பென்றும் சீனிஎன்றும்
  உள்நாட்டுச் சேலைஎன்றும்
செப்பித் திரிவா ரடீ -- கிளியே
  செய்வ தறியா ரடீ.
6

தேவியர் மானம் என்றும்
  தெய்வத்தின் பக்திஎன்றும்
நாவினாற் சொல்வ தல்லால் -- கிளியே
  நம்புத லற்றா ரடீ.
7

மாதரைக் கற்பழித்து
  வன்கண்மை பிறர்செய்யப்
பேதைகள் போலுயிரைக் -- கிளியே
  பேணி யிருந்தா ரடீ.
8

தேவி கோயிலிற் சென்று
  தீமை பிறர்கள்செய்ய
ஆவி பெரிதென்றெண்ணிக் -- கிளியே
  அஞ்சிக் கிடந்தா ரடீ.
9

அச்சமும் பேடிமையும்
  அடிமைச் சிறுமதியும்
உச்சத்திற் கொண்டா ரடீ -- கிளியே
  ஊமைச் சனங்க ளடீ.
10

ஊக்கமும் உள்வலியும்
  உண்மையிற் பற்றுமில்லா
மாக்களுக்கோர் கணமும் -- கிளியே
  வாழத் தகுதி யுண்டோ?
11

மானம் சிறிதென்றெண்ணி
  வாழ்வு பெரிதென்றெண்ணும்
ஈனர்க் குலகந் தனில் -- கிளியே
  இருக்க நிலைமை யுண்டோ?
12

சிந்தையிற் கள்விரும்பிச்
  சிவசிவ வென்பது போல்
வந்தே மாதர மென்பார் -- கிளியே
  மனதி லதனைக் கொள்ளார்.
13

பழமை பழமையென்று
  பாவனை பேசலன்றியன
பழமை இருந்தநிலை -- கிளியே
  பாமர ரேதறிவார்?
14

நாட்டில் அவமதிப்பும்
  நாணின்றி இழிசெல்வத்
தேட்டில் விருப்புங் கொண்டே -- கிளியே
  சிறுமை யடைவா ரடீ.
15

சொந்தச் சகோதரர்கள்
  துன்பத்திற் சாதல்கண்டும்
சிந்தை இரங்கா ரடீ -- கிளியே
  செம்மை மறந்தா ரடீ.
16

பஞ்சத்தும் நோய்களிலும்
  பாரதர் புழுக்கள்போல்
துஞ்சத் தம் கண்ணாற் கண்டும் -- கிளியே
  சோம்பிக் கிடப்பா ரடீ.
17

தாயைக் கொல்லும்பஞ்சத்தைத்
  தடுக்க முயற்சியுறார்
வாயைத் திறந்து சும்மா -- கிளியே
  வந்தே மாதர மென்பார்.
18