பக்கம் எண் :

தேசிய கீதங்கள்

பிற நாடுகள்

மாஜினியின் பிரதிக்கினை


[
மாஜினி என்ற இத்தாலி தேசத்து தேசபிமானி
தம்மால் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட ‘யௌவன இத்தாலி’ என்ற சங்கத்திலே செய்துகொண்ட பிரதிக்கினை.]

பேரருட் கடவுள் திருவடி யாணை,
  பிறப்பளித் தெமையெலாம் புரக்கும்
தாரணி விளக்காம் என்னரு நாட்டின்
  தவப்பெய ரதன்மிசை யாணை
பாரவெந் துயர்கள் தாய்த்திரு நாட்டின்
  பணிக்கெனப் பல்விதத் துழன்ற
வீரர் நம் நாடு வாழ்கென வீழ்ந்த
  விழுமியோர் திருப்பெய ராணை.
1

ஈசனிங் கெனக்கு மென்னுடன் பிறந்தோர்
  யாவர்க்கு மியற்கையி னளித்த
தேசமின் புறுவான் எனக்கவன் பணித்த
  சீருய ரறங்களி னாணை.
மாசறு மென்நற் றாயினைப் பயந்தென்
  வழிக்கெலாம் உறையுளாம் நாட்டின்
ஆசையிங் கெவர்க்கும் இயற்கையா மன்றோ?
அத்தகை யன்பின்மீ தாணை.
2

தீயன புரிதல், முறைதவி ருடைமை,
  செம்மைதீர் அரசியல், அநீதி
ஆயவற் றென்னெஞ் சியற்கையின் எய்தும்
  அரும்பகை யதன்மிசை யாணை.
தேயமொன் றற்றேன், நற்குடிக் குரிய
  உரிமைகள் சிறிதெனு மில்லேன்,
தூயசீ ருடைத்தாம் சுதந்திரத் துவசம்
  துளங்கிலா நாட்டிடைப் பிறந்தேன்.
3

மற்றைநாட் டவர்முன் நின்றிடும் போழ்து
  மண்டுமென் வெட்கத்தி னாணை.
முற்றியவீடு பெறற்கெனப் படைப்புற்று
  அச்செயல் முடித்திட வலிமை
அற்றதா மறுகும் என்னுயிர்க் கதனில்
  ஆர்ந்தபே ராவலி னாணை.
நற்றவம் புரியப் பிறந்ததா யினுமிந்
  நலனறு மடிமையின் குணத்தால்
4

வலியிழந் திருக்கும் என்னுயிர்க் கதன்கண்
  வளர்ந்திடும் ஆசைமீ தாணை.
மலிவுறு சிறப்பின் எம்முடை முன்னோர்
  மாண்பதன் நினைவின்மீ தாணை.
மெலிவுடன் இந்நாள் யாங்கள்
  வீழ்ந்திருக்கும் வீழ்ச்சியி னுணர்ச்சிமீ தாணை.
பொலிவுறு புதல்வர் தூக்கினி லிறந்தும்
புன்சிறைக் களத்திடை யழிந்தும்
5

வேற்றுநா டுகளில் அவர்துரத் துண்டும்
  மெய்குலைந் திறந்துமே படுதல்
ஆற்ற கிலராய் எம்மரு நாட்டின்
  அன்னைமார் அழுங்கணீ ராணை.
மாற்றல ரெங்கள் கோடியர்க் கிழைக்கும்
  வகுக்கொணாத் துயர்களி னாணை.
ஏற்றஇவ் வாணை யனைத்துமேற் கொண்டே
  யான்செயுஞ் சபதங்கள் இவையே.
6

கடவுளிந் நாட்டிற் கீந்ததோர் புனிதக்
  கட்டளை தன்னினும், அதனைத்
திடனுற நிறுவ முயலுதல் மற்றித்
  தேசத்தே பிறந்தவர்க் கெல்லாம்
உடனுறு கடமை யாகுமென் பதினும்
  ஊன்றிய நம்புதல் கொண்டும்,
தடநில மிசையோர் சாதியை இறைவன்
  சமைகெனப் பணிப்பனேல் அதுதான்
7

{[பாட பேதம்]: ‘துரத்துண்டு’ -- ஸ்வதேச கீதங்கள்.}

சமைதலுக் குரிய திறமையும் அதற்குத்
  தந்துள னென்பதை யறிந்தும்,
அமையுமத் திறமை ஜனங்களைச் சாரும்
  அன்னவர் தமக்கெனத் தாமே
தமையல தெவர்கள் துணையு மில்லாது
  தம்மருந் திறமையைச் செலுத்தல்
சுமையெனப் பொறுப்பின் செயத்தினுக்கதுவே
  சூழ்ச்சியாம் என்பதை யறிந்தும்,
8

கருமமுஞ் சொந்த நலத்தினைச் சிறிதும்
  கருதிடா தளித்தலுந் தானே
தருமமாம் என்றும், ஒற்றுமையோடு
  தளர்விலாச் சிந்தனை கொளலே
பெருமைகொள் வலியா என்றுமே மனத்திற்
  பெயர்ந்திடா உறுதிமேற் கொண்டும்,
அருமைசால் சபத மிவைபுரி கின்றேன்
  ஆணைக ளனைத்துமுற் கொண்டே.
9

என்னுட னொத்த தருமத்தை யேற்றாா
   இயைந்தஇவ்‘வாலிபர் சபை’க்கே
தன்னுடல், பொருளும், ஆவியு மெல்லாம்
  தத்தமா வழங்கினேன். எங்கள்
பொன்னுயர் நாட்டை ஒற்றுமை யுடைத்தாய்ச்
  சுதந்திரம் பூண்டது வாகி
இன்னுமொர் நாட்டின் சார்வில தாகிக்
  குடியர சியன்றதா யிலக.
10

இவருடன் யானும் இணங்கியே யென்றும்
  இதுவலாற் பிறதொழி லிலனாய்த்
தவறறு முயற்சி செய்திடக் கடவேன்.
  சந்ததஞ் சொல்லினால், எழுத்தால்,
அவமறு செய்கை யதனினால், இயலும்
  அளவெலாம், எம்மவரிந்த
நவமுறு சபையி னொருபெருங் கருத்தை
  நன்கிதன் அறிந்திடப் புரிவேன்.
11

உயருமிந் நோக்க நிறைவுற ‘இணக்கம்’
  ஒன்றுதான் மார்க்கமென் பதுவும்,
செயம்நிலை யாகச் செய்திடற் கறமே
  சிறந்ததோர் மார்க்கமென் பதுவும்,
பெயர்வற எங்கள் நாட்டினர் மனதிற்
  பேணுமா றியற்றிடக் கடவேன்;
அயலொரு சபையி லின்றுதோ றென்றும்
  அமைந்திடா திருந்திடக் கடவேன்.
12

எங்கள்நாட் டொருமை என்னொடுங் குறிக்கும்
  இச்சபைத் தலைவரா யிருப்போர்
தங்களாக் கினைக ளனைத்தையும் பணிந்து
  தலைக்கொளற் கென்றுமே கடவேன்;
இங்கென தாவி மாய்ந்திடு மேனும்
  இவர்பணி வெளியிடா திருப்பேன்;
துங்கமார் செயலாற் போதனை யாலும்
  இயன்றிடுந் துணையிவர்க் களிப்பேன்.
13

இன்றும்எந் நாளும் இவைசெயத் தவறேன்;
  மெய்யிது, மெய்யிது; இவற்றை
என்றுமே தவறி யிழைப்பனேல் என்னை
  ஈசனார் நாசமே புரிக;
அன்றியும் மக்கள் வெறுத்தெனை இகழ்க;
  அசத்தியப் பாதகஞ் சூழ்க;
நின்றதீ யெழுவாய் நரகத்தின் வீழ்ந்து
  நித்தம்யா னுழலுக மன்னோ!
14

வேறு

பேசி நின்ற பெரும்பிர திக்கினை
  மாசிலாது நிறைவுறும் வண்ணமே
ஆசி கூறி யருளுக ஏழையேற்கு
  ஈசன் என்று இதயத் திலகியே.
15