பக்கம் எண் :

தேசிய கீதங்கள்

பிற நாடுகள்

‘பெல்ஜியம்’ நாட்டிற்கு வாழ்த்து

அறத்தினால் வீழ்ந்து விட்டாய்;
  அன்னியன் வலிய னாகி
மறத்தினால் வந்து செய்த
  வன்மையைப் பொறுத்தல் செய்யாய்
முறத்தினால் புலியைக் தாக்கும்
  மொய்வரைக் குறப்பெண் போலத்
திறத்தினால் எளியை யாகிச்
  செய்கையால் உயர்ந்து நின்றாய்.
1

வண்மையால் வீழ்ந்து விட்டாய்;
  வாரிபோற் பகைவன் சேனை
திண்மையோடு அடர்க்கும் போதில்
  சிந்தனை மெலித லின்றி
ஒண்மைசேர் புகழே மேலென்று
  உளத்திலே உறுதி கொண்டாய்
உண்மைதேர் கோல நாட்டார்
  உரிமையைக் காத்து நின்றாய்.
2

மானத்தால் வீழ்ந்து விட்டாய்;
  மதிப்பிலாப் பகைவர் வேந்தன்
வானத்தாற் பெருமை கொண்ட
  வலிமைதான் உடைய னேனும்
ஊனத்தால் உள்ள மஞ்சி
  ஒதுங்கிட மனமொவ் வாமல்
ஆனத்தைச் செய்வோ மென்றே
  அவன்வழி யெதிர்த்து நின்றாய்.
3

வீரத்தால் வீழ்ந்து விட்டாய்;
  மேல்வரை யுருளுங் காலை
ஓரத்தே ஒதுங்கித் தன்னை
  ஒளித்திட மனமொவ் வாமல்
பாரத்தை எளிதாக் கொண்டாய்,
  பாம்பினைப் புழுவே யென்றாய்
நேரத்தே பகைவன் தன்னை
  ‘நில்’லென முனைந்து நின்றாய்.
4

துணிவினால் வீழ்ந்து விட்டாய்;
  தொகையிலாப் படைக ளோடும்
பிணிவளர் செருக்கி னோடும்
  பெரும்பகை எதிர்த்தபோது
பணிவது கருத மாட்டாய்,
  பதுங்குதல் பயனென் றெண்ணாய்.
தணிவதை நினைக்க மாட்டாய்,
  ‘நில்’லெனத் தடுத்தல் செய்தாய்.
5

வெருளுத லறிவென் றெண்ணாய்;
  விபத்தையோர் பொருட்டாக் கொள்ளாய்;
சுருளலை வெள்ளம் போலத்
  தொகையிலாப் படைகள் கொண்டே
மருளுறு பகைவர் வேந்தன்
  வலிமையாற் புகுந்த வேளை
“உருளுக தலைகள், மானம்
  ஓங்குகெ”ன் றெதிர்த்து நின்றாய்.
6

யாருக்கே பகையென் றாலும்
  யார்மிசை இவன் சென்றாலும்
ஊருக்குள் எல்லை தாண்டி
  உத்தர வெண்ணிடாமல்
போருக்குக் கோலம் பூண்டு
  புகுந்தவன் செருக்குக் காட்டை
வேருக்கும் இடமில் லாமல்
  வெட்டுவேன் என்று நின்றாய்.
7

வேள்வியில் வீழ்வ தெல்லாம்
  வீரமும் புகழும் மிக்கு
மீள்வதுண் டுலகிற் கென்றே
  வேதங்கள் விதிக்கும் என்பர்
ஆள்வினை செய்யும் போதில்
  அறத்திலே இளைத்து வீழ்ந்தார்
கேள்வியுண் டுடனே மீளக்
  கிளர்ச்சிகொண் டுயிர்த்து வாழ்தல்.
8

விளக்கொளி மழுங்கிப் போக
  வெயிலொளி தோன்றும் மட்டும்
களக்கமாரிருளின் மூழ்குங்
  கனகமா ளிகையு முண்டாம்
அளக்கருந் தீதுற் றாலும்
  அச்சமே யுளத்துக் கொள்ளார்
துளக்கற ஓங்கி நிற்பர்
  துயருண்டோ துணிவுள் ளோர்க்கே?
9