பக்கம் எண் :

பல்சுவை : தன்வரலாறும் பிற பாடல்களும்

சுயசரிதை

மகாமகோபாத்யாயர் வாழ்த்து

(அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்)


செம்பரிதி ஒளிபெற்றான் பைந்நறவு
  சுவைபெற்றுத் திகழ்ந்தது ஆங்கண்
உம்பரெலாம் இறவாமை பெற்றனரென்று
  எவரேகொல் உவத்தல் செய்வார்?
கும்பமுனி யெனத்தோன்றும் சாமிநா
  தப்புலவன் குறைவில் சீர்த்தி
பம்பலுறப் பெற்றனனேல், இதற்கென்கொல்
  பேருவகை படைக்கின்றீரே?1

பு{[குறிப்பு]: இளசை -- எட்டயபுரம்.
தமிழ்த்தாத்தா எனப்படும் டாக்டர் உ.வே.சா.
அவர்கள் மகாமகோபாத்யாயப்பட்டம்
பெற்றபோது பாடிப் படித்த செய்யுட்கள் இவை.}


அன்னியர்கள் தமிழ்ச்செவ்வி யறியாதார்
  இன்றெம்மை ஆள்வோ ரேனும்
பன்னியர்சீர் மகாமகோ பாத்தியா
  யப்பதவி பரிவின் ஈந்து
பொன்னிலவு குடந்தைநகர்ச் சாமிநா
  தன்றனக்குப் புகழ்செய் வாரேல்,
முன்னிவனப் பாண்டியர்நாள் இருந்திருப்பின்
  இவன்பெருமை மொழிய லாமோ?2

நிதியறியோம் இவ்வுலகத் தொருகோடி
  இன்பவகை நித்தம் துய்க்கும்
கதியறியோம் என்றுமனம் வருந்தற்க;
  குடந்தைநகர்க் கலைஞர் கோவே!
பொதியமலைப், பிறந்தமொழி வாழ்வறியும்
  காலமெலாம் புலவோர் வாயில்
துதியறிவாய், அவர்நெஞ்சின் வாழ்த்தறிவாய்,
  இறப்பின்றித் துலங்கு வாயே.3