பக்கம் எண் :

காவியங்கள் : கற்பனையும் கதையும்


கண்ணன் பாட்டு


கண்ணன் என் தோழன்

(புன்னாகவராளி -- திஸ்ரஜாதி ஏகதாளம் -- வத்ஸல ரசம்)


பொன்னவிர் மேனிச் சுபத்திரை மாதைப்
புறங்கொண்டு போவதற்கே -- இனி
என்ன வழியென்று கேட்கில் உபாயம்
இருகணத் தேயுரைப் பான்; -- அந்தக்
“கன்னன் வில்லாளர் தலைவனைக் கொன்றிடக்
காணும் வழியொன் றில்லேன் -- வந்திங்கு
உன்னை யடைந்தனன்’ என்னில் உபாயம்
ஒருகணத் தேயுரைப் பான்;

1

கானகத்தே சுற்று நாளிலும் நெஞ்சிற்
கலக்க மிலாதுசெய் வான்; -- பெருஞ்
சேனைத் தலைநின்று போர்செய்யும் போதினில்
தேர்நடத் திக்கொ டுப்பான்; -- என்றன்
ஊனை வருத்திடு நோய்வரும் போதினில்
உற்ற மருந்துசொல் வான்; -- நெஞ்சம்
ஈனக் கவலைக ளெய்திடும் போதில
இதஞ்சொல்லி மாற்றிடு வான்;
2

பிழைக்கும் வழிசொல்ல வேண்டுமென் றாலொரு
பேச்சினிலே சொல்லு வான்;
உழைக்கும் வழிவினை யாளும் வழிபயன்
உண்ணும் வழிவுரைப் பான்;
அழைக்கும் பொழுதினிற் போக்குச் சொல்லாமல்
அரைநொடிக் குள்வரு வான்;
மழைக்குக் குடைபசி நேரத் துணவென்றன்
வாழ்வினுக் கெங்கள்கண் ணன்.
3

கேட்டபொழுதில் பொருள் கொடுப்பான்; சொல்லுங்
கேலி பொறுத் திடுவான்; -- எனை
ஆட்டங்கள் காட்டியும் பாட்டுக்கள் பாடியும்
ஆறுதல் செய்திடுவான்; -- என்றன்
நாட்டத்திற் கொண்ட குறிப்பினை இஃதென்று
நான்சொல்லு முன்னுணர் வான்; -- அன்பர்
கூட்டத்தி லேயிந்தக் கண்ணனைப் போலன்பு
கொண்டவர் வேறுள ரோ?
4

உள்ளத்தி லேகரு வங்கொண்ட போதினில்
ஓங்கி யடித் திடுவான்; -- நெஞ்சில்
கள்ளத்தைக் கொண்டொரு வார்த்தை சொன்னாலங்கு
காறியுமிழ்ந்திடு வான்; -- சிறு
பள்ளத் திலேநெடு நாளழு குங் கெட்ட
பாசியை யெற்றிவிடும் -- பெரு
வெள்ளத்தைப் போலருள் வார்த்தைகள் சொல்லி
மெலிவு தவிர்த்திடு வான்;
5

சின்னக் குழந்தைகள் போல் விளையாடிச்
சிரித்துக் களித்திடுவான்; -- நல்ல
வன்ன மகளிர் வசப்படவே பல
மாயங்கள் சூழ்ந்திடு வான்; -- அவனை
சொன்ன படிநட வாவிடி லோமிகத்
தொல்லை யிழைத்திடுவான்; -- கண்ணன்
தன்னை யிழந்துவிடில், ஐயகோ, பின்
சகத்தினில் வாழ்வதிலேன்.
6

கோபத்தி லேயொரு சொல்லிற் சிரித்துக்
குலுங்கிடச் செய்திடு வான்; -- மனஸ்
தாபத்தி லேயொன்று செய்து மகிழ்ச்சி்
தளர்த்திடச் செய்திடுவான்; -- பெரும்
ஆபத்தினில் வந்து பக்கத்தி லேநின்று
அதனை விலக்கிடுவான்; -- சுடர்த்
தீபத்தி லேவிழும் பூச்சிகள் போல்வருந்
தீமைகள் கொன்றிடு வான்;
7

உண்மை தவறி நடப்பவர் தம்மை
உதைத்து நசுக்கிடுவான்; -- அருள்
வண்மையி னாலவன் மாத்திரம் பொய்கள
மலைமலை யாவுரைப்பான்; -- நல்ல
பெண்மைக் குணமுடையான்; -- சில நேரத்தில்
பித்தர் குணமுடையான்; -- மிகத்
தண்மைக் குணமுடை யான்; சில நேரம்
தழலின் குணமுடை யான்.
8

கொல்லுங் கொலைக்கஞ் சிடாத மறவர்
குணமிகத் தானுடையான்; -- கண்ணன்
சொல்லு மொழிகள் குழந்தைகள் போலொரு
சூதறி யாதுசொல் வான்; -- என்றும்
நல்லவ ருக்கொரு தீங்கு நண்ணாது
நயமுறக் காத்திடுவான்; -- கண்ணன்
அல்லவ ருக்கு விடத்தினில் நோயில்
அழலினி லுங்கொடி யான்.
9

காதல் விளைய மயக்கிடும் பாட்டினில்
கண்மகிழ் சித்திரத்தில் -- பகை
மோதும் படைத்தொழில் யாவினுமே திறம்
முற்றிய பண்டிதன்காண்; -- உயர்
வேத முணர்ந்த முனிவ ருணர்வினில்
மேவு பரம்பொருள் காண்; -- நல்ல
கீதை யுரைத்தெனை இன்புறச் செய்தவன
கீர்த்திகள் வாழ்த்திடு வேன்.
10