பக்கம் எண் :

காவியங்கள் : கற்பனையும் கதையும்


கண்ணன் பாட்டு


கண்ணன் - என் தாய்

(நொண்டிச் சிந்து)


உண்ண உண்ணத் தெவிட்டாதே -- அம்மை
உயிரெனும் முலையினில் உணர்வெனும் பால்;
வண்ணமுற வைத்தெனக்கே -- என்றன்
வாயினிற்கொண் டூட்டுமோர் வண்மையுடையாள்,

பு{[பாட பேதம்]: ‘மிக்கத்’}

கண்ணனெனும் பெயருடையாள், -- என்னைக்
கட்டிநிறை வான் எனுந்தன் கையி லணைத்து
மண்ணெனுந்தன் மடியில் வைத்தே -- பல
மாயமுறுங் கதைசொல்லி மனங்களிப் பாள்.
1

இன்பமெனச் சிலகதைகள் -- எனக்
கேற்றமென்றும் வெற்றியென்றும் சில கதைகள்
துன்பமெனச் சிலகதைகள் -- கெட்டா
தோல்வியென்றும் வீழ்ச்சியென்றுஞ் சிலகதைகள்
என்பருவரும் என்றன்விருப்பம் -- எனுமை
இவற்றினுக் கிணங்கவென் னுளமறிந்தே
அன்பொடவள் சொல்லிவருவாள்; -- அதில
அற்புதமுண் டாய்ப்பர வசமடைவேன்.
2

விந்தை விந்தை யாகஎனக்கே -- பல
விதவிதத் தோற்றங்கள் காட்டுவிப்பாள்;
சந்திரனென் றொரு பொம்மை -- அதில்
தண்ணமுதம் போலஒளி பரந்தொழுகும்:
மந்தை மந்தை யாமேகம் -- பல
வன்னமுறும் பொம்மையது மழைபொழியும்;
முந்தஒரு சூரியனுண்டு -- அதன்
முகத்தொளி கூறுதற்கொர் மொழியிலையே.
3

வானத்து மீன்க ளுண்டு -- சிறு
மணிகளைப் போல்மின்னி நிறைந்திருக்கும்;
நானத்தைக் கணக்கிடவே -- மனம்
நாடிமிக முயல்கினும் கூடுவதில்லை;
கானத்து மலைகளுண்டு -- எந்தக்
காலமுமொரிடம்விட்டு நகர்வதில்லை,
மோனத்திலே யிருக்கும் -- ஒரு
மொழியுரை யாதுவிளை யாடவருங்காண்.
4

நல்லநல்ல நதிகளுண்டு -- அவை
நாடெங்கும் ஓடிவிளை யாடிவருங்காண்;
மெல்லமெல்லப் போயவைதாம் -- விழும்
விரிகடற் பொம்மையது மிகப்பெரிதாம்;
எல்லையதிற் காணுவதில்லை; -- அலை
எற்றிநுரை கக்கியொரு பாட்டிசைக்கும்;
ஒல்லெனுமப் பாட்டினிலே -- அம்மை
ஓமெனும் பெயரென்றும் ஒலித்திடுங்காண்.
5

சோலைகள் காவினங்கள் -- அங்கு
சூழ்தரும் பலநிற மணிமலர்கள்
சாலவும் இனியனவாய் -- அங்கு
தருக்களில் தூங்கிடும் கனிவகைகள்
ஞாலமுற்றிலும் நிறைந்தே -- மிக
நயந்தரு பொம்மைகள் எனக் கெனவே
கோலமுஞ் சுவையுமுற -- அவள்
கோடிபல் கோடிகள் குவித்து வைத்தாள்.
6

தின்றிடப் பண்டங்களும் -- செவி
தெவிட்டறக் கேட்கநற் பாட்டுகளும்
ஒன்றுறப் பழகுதற்கே -- அறி
வுடையமெய்த் தோழரும் அவள்கொடுத்தாள்;
கொன்றிடு மென இனிதாய் -- இன்பக்
கொடுநெருப் பாய், அனற் சுவையமுதாய்,
நன்றியல் காதலுக்கே -- இந்த
நாரியர் தமையெனைச் சூழவைத்தாள
7

இறகுடைப் பறவைகளும் -- நிலந்
திரிந்திடும் விலங்குகள் ஊர்வனகள்
அறைகடல் நிறைந்திடவே -- எண்ணில்
அமைத்திடற் கரியபல் வகைப்படவே
சுறவுகள் மீன்வகைகள் -- எனத்
தோழர்கள் பலருமிங் கெனக்களித்தாள்;
நிறைவுற இன்பம்வைத்தாள்; -- அதை
நினைக்கவும் முழுதிலுங் கூடுதில்லை.
8

சாத்திரம் கோடிவைத்தாள்; -- அவை
தம்மினும் உயர்ந்ததொர் ஞானம்வைத்தாள்;
மீத்திடும் பொழுதினிலே -- நான்
வேடிக்கை யுறக்கண்டு நகைப்பதற்கே.
கோத்தபொய் வேதங்களும் -- மதக்
கொலைகளும் அரசர்தம் கூத்துக்களும
்மூத்தவர் பொய்ந்நடையும் -- இள
மூடர்தம் கவலையும் அவள்புனைந்தாள்;
9

வேண்டிய கொடுத்திடுவாள்; -- அவை
விரும்புமுன் கொடுத்திட விரைந்திடுவாள்;
ஆண்டருள் புரிந்திடுவாள்; -- அண்ணன்
அருச்சுனன் போலெனை ஆக்கிடுவாள்;
யாண்டுமெக் காலத்திலும் -- அவள்
இன்னருள் பாடுநற் றொழில்புரிவேன்;
நீண்டதொர் புகழ்வாழ்வும் -- பிற
நிகரறு பெருமையும் அவள்கொடுப்பாள்.
10