பக்கம் எண் :

பிற்சேர்க்கை : பல புதிய பாடல்கள்


இளசை ஒருபா ஒருபஃது

   காப்பு

நித்தரெனும் தென்னிளசை நின்மலனார் தாம்பயந்த
அத்திமுகத் தெங்கோ ளடியிணையே -- சித்திதரும்
என்தமிழி லேது மிழுக்கில்லா மெயஃது
நன்றாகு மென்றருளும் நன்கு.

   நூல்

தேனிருந்த சோலைசூழ் தென்னிளசை நன்னகரின்
மானிருந்த கையன் மலரடியே -- வானிற்
சுரர்தமனியன்மால் தொழுங்காற் கிரீடத்
தரதனங்கள் சிந்து மகம்.
1

அகவிடத்திற் கோர்திலக மாமென் னிளசைப்
பகவனென் னெட்டீசன் பதமே -- திகிரி
பொருந்துகரத் தானென்றோர் போத்திரியாய்த் தேடி
வருந்தியுமே காணாச் செல்வம்.
2

12. ஆதாரம்: சக்தி வெளியீடு -- பக்கம் 475 -- 476

செல்வ மிரண்டுஞ் செழித்தோங்குந் தென்னிளசை
யில்வளரும் ஈசன் எழிற்பதமே -- வெல்வயிரம்
ஏந்துகரத் தான்கரியன் எண்கணன்தம் உள்ளத்துப்
போந்துவளர் கின்ற பொருள்.
3

பொருளாளரீய வேற்போரிளசை
மருளாள நீச ரடியே -- தெருள்சேர்
தமனா மறையவன்மேற் றன்பாச மிட்ட
சமனாவி வாங்கும்பா சம்.
4

சங்கத் தவழ்கழனி தண் இளசை நன்னகரில்
எங்கள் சிவனார் எழிற்பதமே-துங்கமிகும்
வேதமுடியின் மிசையே விளங்குநற்
சோதியென நெஞ்சே துணி.
5

துணிநிலவார் செஞ்சடையன் தோள் இளசை ஊரன்
மணிகண்டன் பாதமலரே -- பிணிநரகில்
வீழச்செய் யாது விரும்பியஈந் தேஅடியர்
வாழச்செய் கின்ற மருந்து.
6

மருளறக் கற்றோர்கண் மருவிளசை ஊரில்
வருமிறைவன் பாத மலரே -- திருவன்
விரைமலரா வட்டவிழியாம் வியன்றா
மரைபூத்த செந்தா மரை.
7

தாமரையின் முத்தெங்குந் தான்சிதறுந் தென்னிளசைக்
கோமானெட் டீசன்மலர் கொள்பதமே -- நாமவேல்
வல்லரக்கன் கைலை வரையெடுத்த காலவனை
அல்லற் படவடர்த்த தால்.
8

ஆல விழியா ரவர்முலைநேர் தண்வரைசூழ்
கோல மணி இளசைக் கோன்பதமே -- சீல
முனிவர் விடுத்த முயலகன் மீதேறித்
தனிநடனஞ் செய்ததுவே தான்.
9

தானே பரம்பொருளாந் தண்ணிளசை யெட்டீசன்
தேனேய் கமலமலர்ச் சீரடியே -- யானேமுன்
செய்தவினை தீர்த்துச் சிவாநந்தம் பொங்கியருள்
எய்திடவுஞ் செய்யும் எனை.
10

   தனி

கன்னனெனும் எங்கள் கருணைவேங்க டேசுரட்ட
மன்னவன் போற்றுசிவ மாணடியே -- அன்னவனும்
இந்நூலுந் தென்னாரிளசையெனும் நன்னகரும்
எந்நாளும் வாழவைக்கு மே.
11