பக்கம் எண் :

பிற்சேர்க்கை : பல புதிய பாடல்கள்


மணிமுத்து நாவலர்

  

காப்பு

   பந்தைத் தெறுமுலைமாலைப் பான் மொழியி னுங்கரிய
   எந்தைக்குச் சால இனிக்குமே -- விந்தை
   அணிமுத்துக் கோவையென அஞ்சொலிசை சேர்க்கும்
   மணிமுத்து நாவலர் வாக்கு.