பக்கம் எண் :

பிற்சேர்க்கை : பல புதிய பாடல்கள்

குருவிப் பாட்டு


அருவிபோலக் கவி பொழிய -- எங்கள் அன்னை பாதம் பணிவேனே 1
குருவிப் பாட்டை யான்பாடி -- அந்தக் கோதைபாதம் பணிவேனே.

            கேள்வி
சின்னஞ்சிறு குருவி -- நீ செய்கிற வேலையென்ன? 2
வன்னக் குருவி -- நீ வாழும் முறை கூறாய்!

            குருவியின் விடை
கேளடா மானிடவா -- எம்மில் கீழோர் மேலோர் இல்லை 3
மீளா அடிமை யில்லை -- எல்லோரும் வேந்தரெனத் திரிவோம்.

13. ஆதாரம்: பாரதி புதையல் 1 -- பக்கம் 22. 1935-ல் எட்டயபுரத்தில்
வெளியான ‘மணிமுத்துப் புலவர் பாடல்’ என்ற நூலில் இப்பாடல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

14. ஆதாரம்: பாரதி புதையல் 1 -- பக்கம் 14-17 புதுவை ‘பாரதி அன்பன்’ 23-10-1946 இதழ்.

உணவுக்குக் கவலையில்லை -- எங்கும் உணவு கிடைக்குமடா 4
பணமும் காசுமில்லை -- எங்குப் பார்க்கினும் உணவேயடா!

சிறியதோர் வயிற்றினுக்காய் -- நாங்கள் ஜன்ம மெல்லாம் வீணாய் 5
மறிகள் இருப்பதுபோல் -- பிறர் வசந்தனில் உழல்வதில்லை.

காற்றும் ஒளியுமிகு -- ஆகாயமே எங்களுக்கு 6
ஏற்றதொரு வீடு -- இதற்கெல்லை யொன்றில்லையடா!

வையகம் எங்குமுளது -- உயர்வான பொருளெல்லாம் 7
ஐயமின் றெங்கள் பொருள் -- இவைஎம் ஆகார மாகுமடா.

ஏழைகள் யாருமில்லை -- செல்வர்ஏறியோர் என்றுமில்லை 8
வாழ்வுகள் தாழ்வுமில்லை -- என்றும் மாண்புடன் வாழ்வமடா.

கள்ளம் கபடமில்லை -- வெறும் கர்வங்கள் சிறுமையில்லை 9
எள்ளற்குரிய குணம் -- இவை யாவும் உம் குலத்திலடா.

களவுகள் கொலைகளில்லை -- பெருங் காமுகர் சிறுமையில்லை 10
இளைத்தவர்க்கே வலியர் -- துன்பம் இழைத்துமே கொல்லவில்லை.

சின்னஞ்சிறு குடில்லி -- மிகச் சீரழி வீடுகளில் 11
இன்னலில் வாழ்ந்திடுவீர் -- இது எங்களுக்கு இல்லையடா.


[பாட பேதம்]: செல்வம் ஏறியோர்}


பூநிறை தருக்களிலும் -- மிகப் பொலிவுடைச் சோலையிலும் 12
தேனிறை மலர்களிலும் -- நாங்கள் திரிந்து விளையாடுவோம்.

குளத்திலும் ஏரியிலும் -- சிறு குன்றிலும் மலையினிலும் 13
புலத்திலும் வீட்டினிலும் -- எப் பொழுதும் விளையாடுவோம்.

கட்டுகள் ஒன்றுமில்லை -- பொய்க் கறைகளும் ஒன்றுமில்லை 14
திட்டுகள் தீதெங்கள் -- முதற் சிறுமைகள் ஒன்றுமில்லை.

குடும்பக் கவலையில்லை -- சிறு கும்பித்துயருமில்லை 15
இடும்பைகள் ஒன்றுமில்லை -- எங்கட் கின்பமே என்றுமடா.

துன்பமென்றில்லையடா -- ஒரு துயரமும் இல்லையடா 16
இன்பமே எம் வாழ்க்கை -- இதற்கு ஏற்றமொன்றில்லையடா.

காலையில் எழுந்திடுவோம் -- பெருங்கடவுளைப் பாடிடுவோம் 17
மாலையும் தொழுதிடுவோம் -- நாங்கள் மகிழ்ச்சியில் ஆடிடுவோம்.

தானே தளைப்பட்டு -- மிகச் சஞ்சலப்படும் மனிதா 18
நானோர் வார்த்தை சொல்வேன் -- நீமெய்ஞ்ஞானத்தைக் கைக்கொள்ளடா.

விடுதலையைப் பெறடா -- நீ விண்ணவர் நிலைபெறடா 19
கெடுதலை ஒன்றுமில்லை -- உன் கீழ்மைகள் உதறிடடா.

இன்பநிலை பெறடா! -- உன் இன்னல்கள் ஒழிந்ததடா 20
துன்பம் இனியில்லை -- பெருஞ் சோதி துணையடா.

அன்பினைக் கைக் கொள்ளடா -- இதை அவனிக்கிங்கு ஓதிடடா 21
துன்பம் இனியில்லை -- உன் துயரங்கள் ஒழிந்ததடா.

சத்தியம் கைக்கொள்ளடா -- இனிச் சஞ்சலம் இல்லையடா 22
மித்தைகள் தள்ளிடடா -- வெறும் வேஷங்கள் தள்ளிடடா.

தர்மத்தைக் கைக்கொள்ளடா -- இனிச் சங்கடம் இல்லையடா. 23
கர்மங்கள் ஒன்றுமில்லை -- இதில் உன் கருத்தினை நாட்டிடடா.

அச்சத்தை விட்டிடடா -- நல் ஆண்மையைக் கைக்கொள்ளடா 24
இச் சகத்தினிமேலே நீ -- என்றும் இன்பமே பெறுவையடா.