பக்கம் எண் :

பிற்சேர்க்கை : பல புதிய பாடல்கள்


ஆனந்த மையா!

ஆசுகவி

வெண்பா

உலகைத் துறந்தீர் உருவைத் துறந்தீர்
மலையைப் பிளந்துவிட வல்லீர் -- இலகுபுகழ்
ஞானம் தவம் கல்வி நான்குந் துறக்கலீர்
ஆனந்த மையா ஹரீ.

24.
ஆதாரம்: ‘ஞானரதம்’ -- பக்கம் 24
25. ஆதாரம்: நவதந்திரக் கதைகள் -- பக்கம் 42