பக்கம் எண் :

பாமாலை : பக்தி பாடல்கள்

தோத்திரப் பாடல்கள்

அக்னி தோமம் -- (தீ)

[ராகம் -- நாதநாமக்கிரியை] [தாளம் -- சதுஸ்ர ஏகம்]


ரிஷிகள்:எங்கள் வேள்விக் கூட மீதில்
  ஏறுதே தீ! தீ! -- இந்நேரம்
பங்க முற்றே பேய்க ளோடப்
  பாயுதே தீ! தீ! -- இந்நேரம்.
1

அசுரர்:


தோழரே, நம் ஆவி வேவச்
  சூழுதே தீ! தீ! -- ஐயோ! நாம்
வாழ வந்த காடு வேவ
  வந்ததே தீ! தீ! -- அம்மாவோ!
2

ரிஷி:


பொன்னை யொத்தோர் வண்ணமுற்றான்
  போந்து விட்டானே -- இந்நேரம்
சின்ன மாகிப் பொய் யரக்கர்
  சிந்தி வீழ்வாரே -- இந்நேரம்.
3

அசு:


இந்திராதி தேவர் தம்மை
  ஏசி வாழ்ந்தோமே -- ஐயோ! நாம்
வெந்து போக மானிடர்க்கோர்
  வேத முண்டாமோ! -- அம்மாவோ!
4

ரிஷி:


வானை நோக்கிக் கைகள் தூக்கி
  வளருதே தீ! தீ! -- இந்நேரம்
ஞான மேனி உதய கன்னி
  நண்ணி விட்டாளே -- இந்நேரம்.
5

அசு:


கோடி நாளாய் இவ்வனத்திற்
  கூடி வாழ்ந்தோமே -- ஐயோ! நாம்
பாடி வேள்வி மாந்தர் செய்யப்
  பண்பிழந்தோமே -- அம்மாவோ!
6

ரிஷி:


காட்டில் மேயுங் காளை போன்றான்
  காணுவீர் தீ! தீ! -- இந்நேரம்
ஓட்டி யோட்டிப் பகையை யெல்லாம்
  வாட்டு கின்றானே -- இந்நேரம்.
7

அசு:


வலியி லாதார் மாந்த ரென்று
  மகிழ்ந்து வாழ்ந்தோமே -- ஐயோ! நாம்
கலியை வென்றோர் வேத வுண்மை
  கண்டு கொண்டாரே -- அம்மாவோ!
8

ரிஷி:


வலிமை மைந்தன் வேள்வி முன்னோன்
  வாய்திறந்தானே -- இந்நேரம்
மலியு நெய்யுந் தேனு முண்டு
  மகிழ வந்தானே -- இந்நேரம்.
9

அசு:


உயிரை விட்டும் உணர்வை விட்டும்
  ஓடி வந்தோமே -- ஐயோ! நாம்
துயிலு டம்பின் மீதிலுந் தீ
  தோன்றி விட்டானே -- அம்மாவோ!
10

ரிஷி:


அமரர் தூதன் சமர நாதன்
  ஆர்த்தெழுந்தானே -- இந்நேரம்
குமரி மைந்தன் எமது வாழ்விற்
  கோயில் கொண்டானே --இந்நேரம்.
11

அசு:


வருணன் மித்ரன் அர்ய மானும்
  மதுவை யுண்பாரோ! -- ஐயோ! நாம்
பெருகு தீயின் புகையும் வெப்பும்
  பின்னி மாய்வோமோ! -- அம்மாவோ!
12

ரிஷி:


அமர ரெல்லாம் வந்து நம்முன்
  அவிகள் கொண்டாரே -- இந்நேரம்
நமனு மில்லை பகையு மில்லை
  நன்மை கண்டோமே -- இந்நேரம்.
13

அசு:


பகனு மிங்கே யின்ப மெய்திப்
  பாடுகின்றானே -- ஐயோ! நாம்
புகையில் வீழ இந்திரன் சீர்
  பொங்கல் கண்டீரோ! -- அம்மாவோ!
14

ரிஷி:


இளையும் வந்தாள் கவிதை வந்தாள்
  இரவி வந்தானே -- இந்நேரம்
விளையு மெங்கள் தீயினாலே
  மேன்மை யுற்றோமே -- இந்நேரம்.
15

ரிஷி:


அன்ன முண்பீர் பாலும் நெய்யும்
  அமுது முண்பீரே -- இந்நேரம்
மின்னி நின்றீர் தேவ ரெங்கள்
  வேள்வி கொள்வீரே -- இந்நேரம்.
16

ரிஷி:சோம முண்டு தேவர் நல்கும்
  ஜோதி பெற்றோமே -- இந்நேரம்
தீமை தீர்ந்தே வாழியின்பஞ்
  சேர்ந்து விட்டோமே -- இந்நேரம்.
17

ரிஷி:


உடலுயிர்மே லுணர்விலுந் தீ
  ஓங்கி விட்டானே -- இந்நேரம்
கடவுளர் தாம் எம்மை வாழ்த்திக்
  கைகொடுத்தாரே -- இந்நேரம்.
18

ரிஷி:


எங்கும் வேள்வி அமர ரெங்கும்
  யாங்கணும் தீ! தீ! -- இந்நேரம்
தங்கு மின்பம் அமர வாழ்க்கை
  சார்ந்து நின்றோமே -- இந்நேரம்.
19


ரிஷி:வாழ்க தேவர்; வாழ்க வேள்வி
  மாந்தர் வாழ்வாரே -- இந்நேரம்
வாழ்க வையம், வாழ்க வேதம்,
  வாழ்க தீ! தீ! தீ! -- இந்நேரம்.
20