பக்கம் எண் :

பாமாலை : பக்தி பாடல்கள்

வேதாந்தப் பாடல்கள்


பகைவனுக் கருள்வாய்
    

பகைவனுக் கருள்வாய் -- நன்னெஞ்சே
பகைவனுக் கருள்வாய்.

புகைநடுவினில் தீயிருப்பதைப்
பூமியிற் கண்டோமே -- நன்னெஞ்சே
                         பூமியிற் கண்டோமே.
பகை நடுவினில் அன்புரு வானநம்
பரமன் வாழ்கின்றான் நன்னெஞ்சே
                         பரமன் வாழ்கின்றான்.
(பகைவனுக்) 1
சிப்பியிலே நல்ல முத்து விளைந்திடுஞ்
செய்தி யறியாயோ -- நன்னெஞ்சே
குப்பையிலே மலர் கொஞ்சுங் குருக்கத்திக்
கொடி வளராதோ? -- நன்னெஞ்சே
(பகைவனுக்) 2
உள்ள நிறைவிலொர் கள்ளம் புகுந்திடில்
உள்ளம் நிறைவாமோ? -- நன்னெஞ்சே
தெள்ளிய தேனிலொர் சிறிது நஞ்சையும்
சேர்த்தபின் தேனாமோ? -- நன்னெஞ்சே

(பகைவனுக்) 3

இப்பாடலின் முதல் மூன்று அடிகளும் நான்காமடியின் முற்பகுதியுமான ஏழு வரிகம் 'பாரதி அறுபத்தாறு' என்னும் பகுதியுள் 32 ஆம் பாட்டில் உள்ளன.

வாழ்வை நினைத்தபின் தாழ்வை நினைப்பது
வாழ்வுக்கு நேராமோ? -- நன்னெஞ்சே
தாழ்வு பிறர்க்கெண்ணத் தானழி வானென்
சாத்திரங் கேளாயோ? -- நன்னெஞ்சே

(பகைவனுக்) 4

போருக்கு வந்தங் கெதிர்த்த கவுரவர்
போலுவந் தானுமவன் -- நன்னெஞ்சே
நேருக் கருச்சுனன் தேரிற் கசைகொண்டு
நின்றதுங் கண்ண னன்றோ? -- நன்னெஞ்சே
(பகைவனுக்) 5

தின்ன வரும்புலி தன்னையும் அன்பொடு
சிந்தையிற் போற்றிடுவாய் -- நன்னெஞ்சே
அன்னை பராசக்தி யவ்வுரு வாயினள்
அவளைக் கும்பிடுவாய் -- நன்னெஞ்சே

(பகைவனுக்) 6