பக்கம் எண் :

பாமாலை : பக்தி பாடல்கள்

வேதாந்தப் பாடல்கள்

தெளிவு

எல்லா மாகிக் கலந்து நிறைந்தபின்
  ஏழைமை யுண்டோடா? -- மனமே!
பொல்லாப் புழுவினைக் கொல்ல நினைத்தபின்
  புத்தி மயக்க முண்டோ?
1

உள்ள தெலாமோர் உயிரென்று தேர்ந்தபின்
  உள்ளங் குலைவ துண்டோ? -- மனமே!
வெள்ள மெனப்பொழி தண்ணரு ளாழ்ந்தபின்
  வேதனை யுண்டோடா?
2

சித்தி னியல்பு மதன்பெருஞ் சத்தியின்
  செய்கையுந் தேர்ந்துவிட்டால், -- மனமே,
எத்தனை கோடி இடர்வந்து சூழினும்

  எண்ணஞ் சிறிது முண்டோ?
3

[பாட பேதம்]: 'கண்டபின்'
பா.க.-9

-- 1910 ஆம் வருடப் பதிப்பு