பக்கம் எண் :

பாமாலை : பக்தி பாடல்கள்

வேதாந்தப் பாடல்கள்

ஆத்ம ெஐயம்

கண்ணில் தெரியும் பொருளினைக் கைகள்
  கவர்ந்திட மாட்டாவோ? -- அட,
மண்ணில் தெரியுது வானம், அதுநம்
  வசப்பட லாகாதோ?
எண்ணி யெண்ணிப்பல நாளு முயன்றிங்
  கிறுதியிற் சோர்வோமோ? -- அட,
விண்ணிலும் மண்ணிலும் கண்ணிலும் எண்ணிலும்
  மேவு பராசக்தியே.
1

என்ன வரங்கள், பெருமைகள், வெற்றிகள்,
  எத்தனை மேன்மைகளோ --
தன்னை வென்றாலவை யாவும் பெறுவது
  சத்திய மாகுமென்றே
முன்னை முனிவர் உரைத்த மறைப்பொருள்
  முற்று முணர்ந்த பின்னும்
தன்னை வென்றாளும் திறமை பெறாதிங்கு
  தாழ்வுற்று நிற்போமோ?
2

[பாட பேதம்]: 'கண்டது'