பக்கம் எண் :

44கவிமணியின் கவிதைகள்

Untitled Document
    பசு மேய்ந்தால் பால் சுரக்கும்,
பால் சுரந்தால் கன்று குடிக்கும்;
கன்று குடித்து மிஞ்சியதைக்
கறந்து கொண்டு வந்திடலாம்!
காப்பியில் விட்டுக் குடித்திடலாம்.

41. வசந்தம்

273   மின்னி மேகம் பரவுது,
     மெல்ல மெல்லத் துளிக்குது;
என்ன சொல்லித் துளிக்கு தென்று
     இயம்பு கின்றேன் கேளம்மா!

274   'மண்ணில் கொஞ்ச நாட்களாய்
     மறைந்து றங்கும் செடிகளே!
கண்ம லர்ந்து வாருங்கள்;
     காலை யாச்சு' தென்குது.

275   'பட்டு டுத்து வாருங்கள்;
     பணிகள் பூண்டு, வாருங்கள்;
பொட்ட ணிந்து சீக்கிரம்
     புறப்ப டுங்கள்' என்குது.

276   'வாசச் செப்பைத் திறவுங்கள்;
     வாரி யெங்கும் வீசுங்கள்;
ஈசன் பாத பூசனைக்கு
     எழுந்தி ருங்கள்' என்குது.

277   'வாட்ட மெல்லாம் நீங்கவே
     வசந்த காலம் வந்தது;
மீட்டும் நன்மை காணலாம்;
     விரைந்தெ ழுங்கள்' என்குது.

42. ஆறு

278 கல்லும் மலையும் குதித்துவந்தேன் - பெருங்
     காடும் செடியும் கடந்துவந்தேன்;
எல்லை விரிந்த சமவெளி - எங்கும்நான்
     இறங்கித் தவழ்ந்து தவழ்ந்துவந்தேன்.