பக்கம் எண் :

முழுவதும் அடங்கிய ஆய்வு தொகுப்பு45

Untitled Document
279   கட்டும் அணையேறிச் சாடி வந்தேன்;-அதன்
     கண்ணறை தோறும் நுழைந்துவந்தேன்;
திட்டத் திடர்களும் சுற்றிவந்தேன்-மடைச்
     சீப்புகள் மோதித் திறந்துவந்தேன்.

280   காயும் நிலத்தழல் ஆற்றிவந்தேன்-அதில்
     கண்குளி ரப்பயிர் கண்டுவந்தேன்!
ஆயும் மலர்ப்பொழில் செய்துவந்தேன்-அங்கென்
     ஆசை தீரவிளை யாடிவந்தேன்.

281   ஏறாத மேடுகள் ஏறிவந்தேன்-பல
     ஏரி குளங்கள் நிரப்பிவந்தேன்;
ஊறாத ஊற்றிலும் உட்புகுந்தேன்-மணல்
     ஓடைகள் பொங்கிட ஓடிவந்தேன்.

282   ஆயிரம் காலால் நடந்துவந்தேன்-நன்செய்
     அத்தனையும் சுற்றிப் பார்த்துவந்தேன்;
நேயமுறுப் புன்செய்க் காட்டிலும்-அங்கங்கு
     நீரை இறைத்து நெடுகவந்தேன்.

283   பஞ்சை அரைத்துநூல் நூற்றுவந்தேன்-சீனி
     பாகமாய்ச் செய்து கொடு்த்துவந்தேன்;
நெஞ்சம் உலர்ந்த நெடுநகரில்-குழாய்
     நீராகவும் சென்று பாய்ந்து வந்தேன்.

284   மாங்கனி தேங்கனி வாரிவந்தேன்-நல்ல
     வாச மலர்களும் அள்ளிவந்தேன்;
தீங்கரும் பாயிரம் தள்ளிவந்தேன்-மிகத்
     தேனும் தினையுமே சேர்த்துவந்தேன்.

285   அல்லும் பகலும் அலைந்துவந்தேன்-எங்கள்
     ஆழி இறைவனைக் காணவந்தேன்;
நில்லும் எனக்கினி நேரமில்லை-இன்னும்
     நீண்ட வழிபோக வேண்டும் அம்மா!


43. முத்தந் தா
286 கண்ணே! மணியே! முத்தந் தா,
     கட்டிக் கரும்பே! முத்தந் தா;
வண்ணக் கிளியே! முத்தந் தா,
     வாசக் கொழுந்தே! முத்தந் தா.