பக்கம் எண் :

பெருமை மிக்க பாரதம்


                  
பெருமை மிக்க பார தத்தில்
                      
பிறந்த குழந்தைகள்-என்ற
                   பெருமை யோடு நாமெல் லோரும்
                      
வளர்ந்து வருகிறோம்.
                   சிறந்த குணங்கள் பெற்று நமது
                      
நாடு செழிக்கவே
                   செயல்கள் பலவும் திருத்த மாகச்
                      
செய்து மகிழுவோம்.
    

 
105