பக்கம் எண் :

    தாய்மொழி

                 

                        தாய்சொல்லித் தந்த மொழி.
                       
தாலாட்டில் கேட்ட மொழி.

                       
சந்திரனை அழைத்த மொழி.
                       
சாய்ந்தாடிக் கற்ற மொழி.

                        பாட்டிகதை சொன்ன மொழி.
                       
பாடிஇன்பம் பெற்ற மொழி.

                        கூடிஆட உதவும் மொழி.
                      
 கூட்டுறவை வளர்க்கும் மொழி.

                        மனந்திறந்து பேசும் மொழி.
                       
வாழ்க்கையிலே உதவும் மொழி.

                              
எங்கள் தாய்மொழி-மிக
                               இனிய தமிழ்மொழி.
                               இனிய தமிழ்மொழி-அது
                               எங்கள் தாய்மொழி.

 

 
52