பக்கம் எண் :

மரவட்டை


                  
 ஊர்ந்து செல்லும் அட்டையைக்
                   
கூர்ந்து பார்த்தேன் நானுமே.

                   
அடடே, கால்கள் எத்தனை !
                   
யாரால் எண்ண முடியுமோ ?

                   
ஆயி ரந்தான் இருக்குமோ ?
                    அதற்கு மேலும் போகுமோ ?

                    இரண்டு கால்கள் உடையநான்
                  
 என்ன வேகம் செல்கிறேன்.

                    ஆயி ரங்கால் இருந்துமே
                 
  அதற்கு வேகம் இல்லையே !

                    கிட்டச் சென்றே அட்டையைத்
                  
 தொட்டுப் பார்த்தேன், நானுமே.

                    சட்டென் றந்த அட்டையும்
                   
வட்ட மாகச் சுருண்டதே !

 

 
63