பக்கம் எண் :

120

முருகு முதன்மை

     முருகு முதன்மை யென்பது முருகனின் முதன்மை என்று பொருள் படுவது. முதன்மை என்னுஞ்சொல் முன்மை, தலைமையென இருபொருள் தரும்.

1. முருகு என்னுஞ் சொல் வரலாறு:-
     உல் - முல் - முன் - முனி = (கன்று), யானைக்கன்று. "முனியுடைக் கவளம் போல" (நற். 360).
     முன் - L. min =Small, minimus = Smallest
     இவ் விலத்தீன் சொற்களினின்று, mini (e.g. minibus, minicale), miniature, minify, minim, minimal, minimalize, minimus, minor, minute முதலிய ஆங்கிலச் சொற்கள் பிறக்கும்.
     முல்-முள்-முளை = 1. தோன்றுவது, தோன்றியது. 2. இளமை, "முளை யமை திங்கள்" (கம்பரா. கும்பக.16) 3. மரக்கன்று. "அதன்றாள் வழியே முளை யோங்குபு" (சீவக.223) . முள, து, முளெ, . மொளெ, தெ. மொள.
     முளை - முளையான் = சிறுகுழந்தை. இந்த முளையான் பேச்சை யார் கேட்கிறது. (உ.வ.)
     முள் - மள் - மள்ளன் = 1. இளைஞன், "பொருவிறல் மள்ள" (திருமுரு. 262). 2. குறிஞ்சி நிலத்தில் வாழ்வோன். (சூடா) 3. மறவன், வீரன். "களம்புகு மள்ளர்" (கலித்.306).
     மள் - மழ = 1. இளமை. "மழவுங் குழவும் இளமைப் பொருள்". (தொல். உரி 14) 2. குழந்தை. "அழுமழப் போலும்" (திருக்கோ.147).
     மழ-மழவு. (பிங்)
     மழவு-மழவன்=1. இளைஞன். "மழவர்தம னையன மண வொலி" (கம்பரா. நாட்டுப். 50) 2. மறவன். "மழவர் பெரும" (புறநா-96).
     மழ-மழல் - மழலை = 1. இளமை. "பெருமழலை வெள்ளேற்றினர்" (தேவா. 579) 2. குழந்தைகளின் திருந்தாச் சொல். "தம் மக்கள் மழலைச் சொற் கேளாதவர்" (குறள். 66). 3. மென்மொழி. "மழலைவாயின் முறுவற் றையலாள்" (சீவக.181)