பக்கம் எண் :

324சத்திய சோதனை

Untitled Document
ஆலோசனையையும்          கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும்; அல்லது
புத்தகங்களைப் பொறுமையுடன் படித்துவிட்டு, அதில் கூறியிருக்கிறபடி
செய்வதற்கு முன்னால் அதில்      கூறியிருப்பது இன்னது என்பதை
நன்றாகப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

8 ஓர் எச்சரிக்கை

     அடுத்த     அத்தியாயத்திற்கு    வரும் வரையில் நான் வேறு
விஷயத்திற்குத்தான் போய்க்கொண்டிருக்க   வேண்டியிருக்கும் என்று
அஞ்சுகிறேன். மண், நீர் சிகிச்சை       முறைகளில் நான் சோதனை
நடத்தியதோடு உணவு சம்பந்தமான     சோதனைகளையும் சேர்த்துச்
செய்துகொண்டிருந்தேன். அதைப்பற்றிப் பின்னால் குறிப்பிட எனக்குச்
சமயம் இருக்குமென்றாலும், உணவுச் சோதனையைக்  குறித்து இங்கே
சில விஷயங்களைக் கூறுவது பொருத்தமற்றதாகாது.

     நான் நடத்திய            உணவுச் சோதனைகளைக் குறித்து
இப்பொழுதோ  அல்லது          இனிமேலோ   நான் விவரமாகக்
கூறிக்கொண்டிருக்க வேண்டியிராது. ஏனெனில், இதைக்     குறித்துக்
குஜராத்தியில் பல கட்டுரைகள் எழுதியிருக்கிறேன்.      அவை பல
ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ‘இந்தியன்’ ஒப்பீனியனி’ல்   வெளிவந்தன.
பின்னர் அவை ‘ஆரோக்கிய வழி’ என்ற        பெயருடன் புத்தக
ரூபமாகவும் வெளிவந்து இருக்கின்றன. என்னுடைய சிறிய  நூல்களில்
அதுவே கீழை நாடுகளிலும் மேலை நாடுகளிலும் ஏராளமானவர்களால்
படிக்கப்பட்டுவந்திருக்கிறது. இதன் ரகசியம்    என்ன என்பதை இது
வரையிலும் என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை.   அக்கட்டுரைகள்
‘இந்தியன்  ஒப்பீனியன்’ வாசகர்களுக்காக எழுதப்பட்டவை. ஆனால்,
‘இந்தியன் ஒப்பீனியனை’ப்      பார்த்தேயிராத கிழக்கு நாடுகளிலும்,
மேற்கு நாடுகளிலும் உள்ள அநேகருடைய    வாழ்க்கையில் அச்சிறு
பிரசுரம் பிரமாதமான மாறுதலை உண்டாக்கியிருக்கிறது     என்பதை
அறிவேன். ஏனெனில், இவ்விஷயத்தைக் குறித்து அநேகர் என்னுடன்
கடிதப்   போக்குவரத்து வைத்துக்கொண்டிருக்கின்றனர். ஆகையால்,
அச்சிறு புத்தகத்தைப்பற்றிச்            சில விஷயங்களை இங்கே
கூறவேண்டியது       அவசியமாகிறது.     ஏனெனில், அதில் நான்
கூறியிருக்கும் அபிப்பிராயத்தை      மாற்றிக்கொள்ளுவதற்கு எந்தக்
காரணமும் இருப்பதாக நான்           காணவில்லையாயினும், என்
நடைமுறைப் பழக்கத்தில் சில       பெரிய மாறுதல்களைச் செய்து
கொண்டிருக்கிறேன். அப்புத்தகத்தைப் படிப்பவர்கள் எல்லோருக்கும்
அது தெரிந்திருக்காது. அதை       அவர்களுக்குத் தெரிவித்துவிட
வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன்.

     நான் எழுதியிருக்கும் மற்றெல்லாவற்றையும் போலவே அச்சிறு
புத்தகத்தையும் ஆத்மார்த்த நோக்கத்துடனேயே