பக்கம் எண் :

344சத்திய சோதனை

Untitled Document
14 கூலிகளின் ஒதுக்கலிடங்கள்

     நமக்கு மிகப் பெரிய சேவை செய்து வரும் வகுப்பினர் உண்டு.
ஆனால், ஹிந்துக்களாகிய நாம், அவர்களைத்   ‘தீண்டாதார்’ என்று
சொல்லுகிறோம். பட்டணம்    அல்லது கிராமத்தின் ஒதுக்குப்புறமான
இடங்களில்            அவர்களை ஒதுக்கியும் வைத்திருக்கிறோம்.
அப்படிப்பட்ட சேரிகள்          குஜராத்தியில் ‘டேட்வாடா’ என்று
சொல்லப்படுகின்றன.                 அப் பெயருக்கு இழிவையும்
கற்பித்திருக்கிறோம். கிறிஸ்தவ ஐரோப்பாவில் இப்படித்தான் யூதர்கள்
ஒரு சமயம் ‘தீண்டாதோர்’ ஆக   இருந்தனர். அவர்கள் குடியிருக்க
ஒதுக்கப்பட்டிருந்த இடத்தைக்     ‘கெட்டோக்கள்’ என்ற இழிவான
பெயர் கொண்டும் கூறி வந்தார்கள். அதே வழியில்     இன்று நாம்
தென்னாப்பிரிக்காவில்            தீண்டாதவர்களாக இருக்கிறோம்.
ஆண்டுரூஸின் தியாகமும், சாஸ்திரியாரின்     மந்திரக் கோலும் நம்
கஷ்டங்களைப் போக்குவதற்கு        எவ்வளவு தூரம் பயன்படப்
போகின்றன என்பது            இனிமேல்தான் தெரிய வேண்டும்.

     புராதன யூதர்கள், தாங்களே         கடவுளின் அன்புக்குப்
பாத்திரமான மக்கள் என்றும்,     மற்றவர்களெல்லாம் அப்படியல்ல
என்றும் எண்ணிக்கொண்டார்கள். இதன் காரணமாக அவர்களுடைய
சந்ததியார் விசித்தரமானதும்  அநீதியானதும் ஆன வினைப்பயனை
அனுபவித்தாக வேண்டியவர்களாயினர். அநேகமாக அதே மாதிரியே
ஹிந்துக்கள், தாங்கள் ஆரியர்கள்      அல்லது நாகரிகமானவர்கள்
என்று எண்ணிக் கொண்டனர்.தமது சொந்த உற்றார் உறவினரேயான
ஒரு பகுதியினரை அநாரியர்கள்       அல்லது தீண்டாதார் என்று
ஒதுக்கித் தள்ளினர். இதன் பயனாக,     அநீதியானதேயென்றாலும்
விசித்திரமான கர்ம பலன்,    தென்னாப்பிரிக்காவில் ஹிந்துக்களின்
தலைமீது மாத்திரமல்ல,     தங்கள் ஹிந்து சகோதரர்களைப் போல்
அதே நிறத்தினரான        முஸ்லிம்கள், பார்ஸிகள் ஆகியவர்கள்
தலைமீதும், அவர்கள் ஒரே  நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதனால்,
இப்பொழுது விடிந்திருக்கிறது.

     இந்த அத்தியாயத்தை ‘ஒதுக்கலிடங்கள்’ என்ற  தலைப்புடன்
ஆரம்பித்தேன். அதன் பொருளை ஓரளவுக்கு வாசகர் இப்பொழுது
புரிந்துகொண்டிருப்பர்.     தென்னாப்பிரிக்காவில் ‘கூலிகள்’ என்ற
கேவலமான பெயரை நாம் பெற்றிருக்கிறோம்.   இந்தியாவில் ‘கூலி’
என்றால், சுமை தூக்குகிறவர்,         கூலிக்கு வேலை செய்பவர்
என்றுதான் பொருள். ஆனால்    தென்னாப்பிரிக்காவிலோ அதற்கு
அவமரியாதையான பொருள் இருக்கிறது.   ‘பறையன்’ தீண்டாதான்’
என்ற சொல்லுக்கு நாம்       என்ன பொருள் கொள்ளுகிறோமோ