பக்கம் எண் :

சாந்திநிகேதனம்455

Untitled Document
4 சாந்திநிகேதனம்

     ராஜ்கோட்டிலிருந்து        சாந்திநிகேதனத்திற்குச் சென்றேன்.
அங்கே ஆசிரியர்களும்         மாணவர்களும் என்னை அன்பில்
மூழ்கடித்து விட்டனர். எளிமையும் அன்பும்    அழகாகக் கலந்ததாக
இருந்தது, வரவேற்பு.           இங்கே தான் காக்கா சாகிபை நான்
முதன்முதலாகச் சந்தித்தேன்.

     கலேல்காரை ‘காக்கா சாகிப்’ என்று    ஏன் அழைக்கிறார்கள்
என்பது அப்பொழுது எனக்குத் தெரியாது. பிறகே   அதன் விவரம்
எனக்குத் தெரிந்தது. நான் இங்கிலாந்தில் இருந்த காலத்தில் அங்கே
இருந்தவரும், அங்கே என் நெருங்கிய நண்பருமான  ஸ்ரீ கேசவராவ்
தேஷ்பாண்டே, பரோடா சமஸ்தானத்தில் கங்காநாதர்    வித்யாலயம்
என்ற பள்ளிக்கூடம் ஒன்றை நடத்தி வந்தார்.  அப்பள்ளிக்கூடத்தில்
ஒரு குடும்பத்தின் சூழ்நிலை இருந்து    வரவேண்டும் என்பதற்காக,
ஒரு     குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்களின் உறவுப் பெயர்களை அவர்
ஆசிரியர்களுக்கு வைத்திருந்தார். ஸ்ரீ கலேல்காரும்     அங்கே ஓர்
ஆசிரியர். அவரை அங்கே ‘காக்கா’ (சிற்றப்பா)   என்றே அழைத்து
வந்தனர். பட்கேயை ‘மாமா’ என்று       அழைத்தார்கள். ஹரிஹர
சர்மாவை ‘அண்ணா’ என்று அழைத்தனர். மற்றவர்களுக்கும்  இவை
போன்ற பெயர்கள் உண்டு. காக்காவின் நண்பரான ஆனந்தானந்தரும்
(சுவாமி) மாமாவின் நண்பரானப் பட்டவர்த்தனரும்    (அப்பா) பிறகு
அக்குடும்பத்தில் சேர்ந்தார்கள். இவர்களெல்லோரும் நாளாவட்டத்தில்
ஒருவர் பின் ஒருவராக எனது சக ஊழியர்களானார்கள்.   ஸ்ரீ தேஷ்
பாண்டேயைச் சாகிப் என்று அழைத்து  வந்தனர். வித்தியாலயத்தைக்
கலைத்து விட வேண்டி              வந்த போது அக்குடும்பமும்
கலைந்துவிட்டது. ஆனால், அவர்கள்       தங்களுடைய ஆன்மிக
உறவையோ, அங்கே           வழங்கிய உறவுப் பெயர்களையோ
விட்டுவிடவே இல்லை.

     பல ஸ்தாபனங்களையும் பார்த்து   அனுபவம் பெறுவதற்காகக்
காக்கா சாகிப் அப்பொழுது பிரயாணம்       செய்து வந்தார். நான்
சாந்திநிகேதனத்திற்குச் சென்றபோது      அவர் அங்கே இருந்தார்.
அதே கூட்டத்தைச் சேர்ந்தவரான         சிந்தாமணி சாஸ்திரியும்
அப்பொழுது அங்கே இருந்தார். இருவரும் சமஸ்கிருதம் கற்பிப்பதில்
உதவி செய்து வந்தார்கள்.

     போனிக்ஸ் குடும்பத்தினருக்குச்     சாந்திநிகேதனத்தில் தனி
இடம் கொடுத்திருந்தார்கள்.       அக்குடும்பத்திற்குத் தலைவராக
இருந்தார், மகன்லால் காந்தி.     போனிக்ஸ் ஆசிரமத்தின் விதிகள்
யாவும் அங்கேயும் கண்டிப்பாக   அனுசரிக்கப்பட்டு வருகின்றனவா
என்று கவனிப்பதை அவர் தமது வேலையாகக் கொண்டார்.  அவர்
தமது அன்பினாலும், அறிவினாலும்,        விடா முயற்சியினாலும்