பக்கம் எண் :

சமயங்களுடன் தொடர்பு81

Untitled Document
நீங்கள்   என்னிடம்    காட்டிய   சிரத்தையினாலும்    நிரந்தரமான
நன்றியறிதலுக்குக் கடமைப்பட்டவனாக என்னைச்  செய்திருக்கிறீர்கள்.
இக்கடிதத்திற்குப் பிறகும்,    நீங்கள் என்னை   நிராகரித்து விடாமல்,
உங்களுடைய   அன்பான  வீட்டிற்கு   வரத் தகுதியுடையவனாகவே
என்னைக் கருதுகிறீர்கள் என்றால்,   அதற்கு     உரியவனாவதற்குப்
பாடுபட நான் தவறமாட்டேன் ; இயற்கையாகவே மகிழ்ச்சியடைவேன்.
அதை உங்கள் அன்பின் மற்றோர் அறிகுறியாகவும்   கொள்ளுவேன்’.

     இத்தகைய கடிதத்தை     ஒரே சமயத்தில் நான் எழுதியிருக்க
முடியாது         என்பதை  வாசகர் அறியவேண்டும்.  அதை நான்
நிச்சயமாகத்    திரும்பத் திரும்பப் பன்முறை  திருத்தி எழுதியிருக்க
வேண்டும்.      ஆனால்,  அதை எழுதிய பிறகு,  என் உள்ளத்தை
அழுத்திக் கொண்டிருந்த பெருஞ்சுமை நீங்கியது. அநேகமாக அடுத்த
தபாலிலேயே அம்மூதாட்டியிடமிருந்து எனக்குப் பதிலும் வந்தது. அது
ஏறக்குறையப் பின்வருமாறு:

     ‘எதையும் ஒளிக்காமல்    நீங்கள் எழுதிய கடிதம் கிடைத்தது.
நாங்கள் இருவருமே       மகிழ்ச்சியடைந்ததோடு சந்தோஷத்துடன்
சிரித்தும் விட்டோம். நீங்கள் செய்துவிட்ட,    உண்மையை மறைத்த
குற்றம் என்று நீங்கள் கூறும் செயல்,   மன்னிக்கத்தக்கது.  ஆனால்,
உண்மை நிலைமையை       எங்களுக்கு நீங்கள் தெரிவித்துவிட்டது
நல்லதே. என் அழைப்பு       இன்னும் இருந்து வருகிறது.  அடுத்த
ஞாயிற்றுக்கிழமை உங்களை நிச்சயமாக எதிர் பார்க்கிறோம். அதோடு
உங்கள் குழந்தைக்    கல்யாணத்தைப் பற்றிய விவரங்களையெல்லாம்
அறிந்து,    உங்கள் சங்கடத்தில்,  நாங்கள் சிரித்து இன்புறுவதையும்
எதிர் நோக்குகிறோம். இச்சம்பவத்தினால் நமது நட்பு, ஒரு சிறிதேனும்
பாதிக்கப்படவில்லை என்று நான் உறுதி கூறவும் வேண்டுமா?’

     இவ்வாறு நான் என்னிடமிருந்து, பொய்ம்மையின்  புரையோடிய
புண்ணைப் போக்கிக்கொண்டேன். அதற்குப் பிறகு -   அவசியமாகும்
இடங்களிலெல்லாம் எனக்கு மணம் ஆகிவிட்டதைக் குறித்துப்   பேச
நான் தயங்கியதே இல்லை.

20. சமயங்களுடன் தொடர்பு

     நான் இங்கிலாந்தில் இருந்த   இரண்டாம் ஆண்டின் இறுதியில்
பிரம்மஞான சங்கத்தைச் சேர்ந்த   இரு சகோதரர்களுடன் எனக்குப்
பழக்கம் உண்டாயிற்று.    அவர்கள் இருவரும் மணம் ஆகாதவர்கள்.
அவர்கள் கீதையைக்    குறித்து என்னிடம் பேசினர்.  ஸர் எட்வின்
அர்னால்டு மொழி  பெயர்த்திருந்த    கீதையை அவர்கள் படித்துக்
கொண்டிருந்தனர்.     அசல் நூலைத்  தங்களுடன் சேர்ந்து படிக்க
வருமாறு என்னை அழைத்தார்கள். அத்தெய்வீக நூலைச்