பக்கம் எண் :

98

30. முதல் சொல்லின் இறுதி எழுத்து ள்

 

எடுத்துக்காட்டு

தொடரும் சொல், விகுதி  

சந்தி

 

 

விளக்கம்

 

திங்கள்+கிழமை=
திங்கட்கிழமை/திங்கள் கிழமை

செய்யுள்+சிறப்பு= செய்யுட்சிறப்பு/செய்யுள் சிறப்பு

க,ச,த,ப ‘ள்’, ‘ட்’ என மாறலாம் இடம்விட்டு எழுதுவது பெருவழக்காக உள்ளது.
மக்கள்+தொகை=
மக்கள் தொகை

தோள்+பட்டை=தோள்பட்டை

க,ச,த,ப

‘ள்’

மாறுவதில்லை

 
கள்+கடை=கள்ளுக்கடை

கள்+கலயம்=கள்ளுக்கலயம்

முள்+செடி=முள்ளுச்செடி

எள்+பொடி=எள்ளுப் பொடி

க,ச,த,ப

‘உ’

வந்து ஒற்று மிகும்

ளுயிரெழுத்து குறிலாக
இருக்கும் ஓரசைச் சொற்கள்
‘உ’ என்னும் சாரியைப்
பெற்று (‘ள்’ இரட்டித்து’)
ஒற்று மிகும்.
ஆள்+கள்=ஆட்கள்/ஆள்கள்

நாள்+கள்=நாட்கள்/நாள்கள்

பொருள்+கள்=பொருட்கள்/ பொருள்கள்

-கள்

‘ள்’, ‘ட்’ என மாறலாம் ‘-கள்’ பன்மை விகுதி.
பொருள் என்பது ‘வீட்டுப்
பொருள்’ என்பதைக்
குறிக்கும்போது ‘-கள்’
விகுதி ஏற்றால்
‘பொருட்கள்’ என்றும்
‘சொல்லின் பொருள்’
என்பதைக் குறிக்கும்போது
‘-கள்’ விகுதி ஏற்றால்
‘பொருள்கள்’ என்றும்
வேறுபடுத்தி
எழுதப்படுவதும் உண்டு.
 
தாள்+கள்=தாள்கள்

விடைத்தாள்+கள்=
விடைத்தாள்கள்

படச்சுருள்+கள்=
படச்சுருள்கள்

-கள்

‘ள்’

மாறுவதில்லை

‘-கள்’ பன்மை விகுதி.
எள்+அளவும்=
எள்ளளவும்

கள்+உண்ணல்=
கள்ளுண்ணல்

உயிரெழுத்து

‘ள்’

இரட்டிக்கும்

முதல் சொல் ஓரசையாகவும்
அதில் வரும் உயிர்
குறிலாகவும் இருந்தால்
இரட்டிக்கும். இந்தச்
சொற்களோடு
வினைச்சொற்கள் இணைவது
இன்று குறைவாகவே
உள்ளது. ‘கள்ளுண்ணல்’
என்று எழுதுவதைவிட ‘கள்
உண்ணல்’ என்று பிரித்து
எழுதுவது மிகுதி.

31. முதல் சொல்லின் இறுதி எழுத்து று

காண்க: ‘உ’