பக்கம் எண் :

இயனிலைப் படலம்143

பகடிப் பெயர் (Nickname)

எ-டு: ஊன்பொதிபசுங்குடையன், நரிகுளிப்பாட்டி (வலக்காரம் மிக்கவன்.)

குலப்பெயர்

எ-டு: வேளாளன், பாணன்.

குலப்பட்டப்பெயர்

எ-டு: செட்டி, நாடான், பிள்ளை, முதலி.

இது இக்காலவழக்கு

குடிப் பெயர்

எ-டு: குறுக்கையன், சேக்கிழான்.

இட(நில)வியற்பெயர்

எ-டு: திணைநிலை-குன்றவன், ஆயன்,வேட்டுவன்.

நாட்டுநிலை-சோழியன்,கொங்கன்,மாறோக்கத்தான்.

ஊர்நிலை-உறந்தையான், கூடலான், நகரமாந்தர்.

காலவியற் பெயர்

எ-டு: ஆதிரையான், வேனிலான்

தலைமைப் பெயர்

எ-டு: திணை நிலை-வெற்பன், குறும்பொறைநாடன், ஊரன்.

குலநிலை-அம்பலகாரன்,நாட்டாண்மைக்காரன்,

பட்டக்காரன்.

வாழ்நிலைப்பெயர்

எ-டு: இல்லறத்தான், இல்வாழ்வான்.

துறவி, அடிகள், முனிவன்

சினைமுதற்பெயர்

எ-டு: கரிகாலன்,பெருந்தலையன்

உடைமையியற்பெயர்

எ-டு: செல்வன், நாடுகிழவோன்