பக்கம் எண் :

இயனிலைப் படலம்149

ஒ.நோ: இடு (இடுகு)-இடை. இடு - இடுப்பு. இடை = உடம்பின் நடு, நடு. இடுத்தல் - சிறுத்தல். இடு-இடுகு.

ஒன்று: ஒல்-ஒன்-ஒன்று. ஒல்லுதல் = பொருந்துதல், ஒன்று சேர்தல்.

ஒல்-ஒர்-ஒரு(பெ.எ.)-ஒர் (பெ.எ.)

இரண்டு : ஈர்-இர்-(இரது)-(இரடு)-இரண்டு.

ஈர்தல்=ஒன்றை இரண்டாக அறுத்தல்.

ஈர்-இர்-இரு ( பெ.எ.).

மூன்று : இது முப்பட்டையான மூக்கின் பெயரினின்றுதோன்றியிருக்கலாம்.

மூ (பெ.எ.)-மு(பெ.எ.).

நான்கு :இது குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல் என நால்வகைப்பட்ட நிலத்தின் பெயரினின்றுதோன்றிய தாகும். ஞாலத்திற்கு நானிலம் என்னும் பெயருண்மை காண்க.

நல்-நன்று. "நன்றுபெரி தாகும்."(தொல். உரி. 45)

நனி+மிக. நனந்தலை = அகன்ற இடம்.

"நனவே களனும் அகலமுஞ் செய்யும்." (தொல். 859)

நல்-நால்-(நாலம்)- ஞாலம் = பரந்த உலகம்.

ஒ.நோ: பர-பார் = ஞாலம், உலகம்.

நால்-நால்கு-நான்கு. நால் = நான்கு.

"பழகுதமிழ்ச் சொல்லருமை நாலிரண்டில்" (பெருந்தொகை)

"வாலுளைப் புரவி நால்குடன் பூட்டி" (பெரும்பாண். 480)

நால் (பெ. எ.).

நிலப்பகுதியும் உலகம் எனப்படும்.

எ-டு:

"மாயோன் மேய காடுறை யுலகமும்" (தொல். பொருள்.5)