பக்கம் எண் :

தமிழர் வரலாறு-2119

முதலியார்

குலங்கள்-  

(1)

வேளாண் முதலியார் மூவேந்தர் காலத்திற் படை முதலியாராய் (படைத்தலைவராய்) இருந்தவரின் வழியினர்.

 

(2)

செங்குந்த முதலியார் அல்லது கைக்கோள முதலியார் (சோழர் படைமறவராகவும் படைத் தலைவராகவும் இருந்தவரின் வழியினர்).

 

(3)

அகம்படிய முதலியார் (கொத்தவேலை செய்பவர்).

பட்டங்கள்-(1) இலங்கை யரசியலார் வழங்கும் சிறப்புப் பட்டம்.

 

(2)

தஞ்சை மாவட்டச் சமணருள் ஒரு சாரார்க்கு வழங்கும் பட்டம்.

வண்ணான்

பெயர் விளக்கம் - ஆடைகளை வெளுத்துவண்ணமாக்கு பவன்.

பெயர்கள் - வண்ணான், வண்ணத்தான்,ஈரங்கொல்லி (ஏகாலி), காழியன்.

பிரிவு - இடம் பற்றியது. பாண்டியவண்ணான், சோழிய வண்ணான், கொங்க வண்ணான்.

நிலைமை பற்றியது: தீண்டுவான் xதீண்டாதான்.

வல்லம்பன்

இடம் - தஞ்சை திருச்சிராப்பள்ளிமதுரை மாவட்டங்கள்.

தொழில் - பயிர்த்தொழில்.

தலைவன் பட்டம் - சேர்வைகாரன்.

குலப் பட்டம் - அம்பலகாரன்.

வலையன்

பெயர் - வலையன், வலைகாரன், வேடன்,சிவியான், குருவிக்காரன்

தொழில் - வலை வைத்துப் பறவை விலங்குபிடித்தல், ஆறு குளங்களில் மீன் பிடித்தல்.

பிரிவு - பல அகமணப் பிரிவுகள்.

தலைவன் பட்டம் - அம்பலகாரன்,கம்பளியன்.

குலப் பட்டம் - மூப்பன், சேர்வை,அம்பலகாரன், வன்னியன்.