பக்கம் எண் :

120தமிழர் வரலாறு-2

வாணிகன்

வகை - அறுவை வாணிகன் (சவளிக்கடைகாரன்), கூல வாணிகன் (தவசக் கடைகாரன்), பொன்வாணிகன் (காசுக் கடைகாரன்), ஊன்வாணிகன்(இறைச்சிக் கடைகாரன்).

வாணியன்

வாணிகன்-வாணியன்.

வகை-  

(1)எண்ணெய் வாணியன், (வாணியன், செக்கான்,சக்கரத்தான்).

 

(2)இலை வாணியன் (கொடிக்கால் வேளாளன்).
பட்டம் - மூப்பன், பிள்ளை.

வில்லி

வேடருள் ஒரு பிரிவான் (வில்வேடன்).

வெள்ளாளன்

உழுதுண்ணும் வேளாளனாகிய காராளனுக்குஎதிரானவன், உழுவித்துண்ணும் வேளாளனாகியவெள்ளாளன்.
ஒ.நோ: களமன் x வெண்களமன்.

வகை:

(1) 

பாண்டி(ய) வெள்ளாளன்.

பிரிவு - கார்காத்த வெள்ளாளன், சிவனிய (சைவ) வெள் ளாளன், கோட்டை வெள்ளாளன், நங்குடி வெள்ளாளன், அரும்பூர் (சிறுகுடி) வெள்ளாளன், நீறு பூசி வெள்ளாளன்.

(2) 

சோழிய வெள்ளாளன்.

(3) 

தொண்டைமண்டல வெள்ளாளன்.

(4) 

துளுவ வெள்ளாளன்.

பட்டம் - பிள்ளை.

(5) 

கொங்கு வெள்ளாளன்.

பிரிவு-ஆறை நாடு, ஒருவங்க நாடு முதலிய 24 நாடுகள்.

அந்துவன், ஆதி முதலிய 60 குலங்கள்.

தலைவன் பட்டம் - நாட்டுக் கவுண்டன், பட்டக்காரர், மன்றாடியார்