பக்கம் எண் :

20தென்சொற் கட்டுரைகள்

அப

    அபிமானி = ஒரு பொருளை மதிப்பவன்

    மானம்-மாணம்

    பரிமாணம்-அளவு

    பிரமாணம்-அளவு, அளவை, அளவையாலறியும் உண்மைப்

    பொருள், உண்மையாகக் கூறும் ஆணை.

    பிரமாணத்தா லறியப்படுவது பிரமேயம்.

    அநு, அவ, உப, சன், அபி, பரி, பிர என்பன பொருள்

    உள்ளவும் இல்லவுமான உபசர்க்கங்கள்.

    பெறுமானம் முதலிய மூன்று சொற்களில் மானம் தொழிற்பெயர் விகுதியாகவுங் கொள்ளப்படும்.

    அந்தப்புரம். அந்தர்+புரம். அந்தர்- inter. இல் (= உள்) என்னும் சொல் ஆரியமொழிகளில் in என்று திரியும். cf. இல் (= வீடு) - inn = சத்திரம். in என்பதின் உறழ்தரம் (Comparative degree) inter என்பது. inter -அந்தர்.

அந்தர்ப்புரம்-அந்தப்புரம்-நிலைமொழி யீறுகெட்டது.

    புரம்: புரி + அம் = புரம், தொழிற்பெயர். புரிதல் = வளைதல்.

    புரி-spire. புரம்=கோட்டை. வளைந்திருப்பது, தொழிலாகு பெயர்.

    cf. கோட்டம் from கோடு = வளை.

    கோடு + அம் = கோட்டம்.

    கோடு + ஐ = கோட்டை.

    கோட்டம்- Caster, (Eng) கோஷ்டகம் (Skt.) பண்டைக் காலத்தில் ஒவ்வொரு நகரும் ஒவ்வொரு கோட்டையாற் சூழப்பட்டிருந்தது. அதனாற் புரம் அல்லது கோட்டையென்று கூறப்பட்டது.

    திரிசிரபுரம். பீஜபுரம்-பீஜப்பூர்.

    புரி - முதனிலைத் தொழிலாகு பெயர்.

    புரம் - borough, berg, burgh - Edinburgh.

    புரி - bery, pury, bury - Canterbury

    கோட்டை - caster. நால்வாசங் கோட்டை,

    பாளையங்கோட்டை.Lancaster, Doncaster.

    புரம்-அரண்மனை, கோட்டையாற் சூழப்பட்டது.

    cf. நகர்- a town or a palace.

    அந்தப்புரம்-உள் அரண்மனை.

    புரி என்னும் தென்சொல் புரீ என வடசொல்லாகுமே யன்றிப் புரீ என்னும் வடசொல் புரி எனத் தென்சொல்லாகாது. இகர வீற்றுத் தென்சொற்கள் வடமொழியில் ஈகாரவீறு பெறும்.