பக்கம் எண் :

மொழியதிகாரம்111

     துணையாகக் கொண்டு, தமிழுக்கே மாறாக இடையறாது மேன்மேலும் சொல்வளர்ச்சி யடைந்து வந்திருக்கின்றது.

     (1) காண்-(த்யூத்.) கான், கன், கென், க்னோ-(இலத்.), க்னோ (ப)-(கி). க்னோ (ப)-இ. வே.ஜ்ஞா=அறி.

ஜ்ஞா என்னும் அடியினின்று திரிந்த சொற்கள்

 எ-டு:

  i.  முன்னொட்டுப் பெறாதவை

     ஜ்ஞாத்வ=மதியுடைமை ஜ்ஞாத்ர = அகக்கரணம்

     ஜ்ஞாப்தி=அறிகை, உணர்கை ஜ்ஞாந = அறிவு, ஓதி

     ஜ்ஞாதி=நெருங்கிய உறவினன் ஜ்ஞாநி = அறிஞன்

     ஜ்ஞாத்ரு = அறிவோன் ஜ்ஞாபக = அறிவிக்கை, நினைப்பிக்கை.

     ஜ்ஞாதேய = இனமை ஜ்ஞேய = அறியப்படுவது

  ii.  முன்னொட்டுப் பெற்றவை

     அஜ்ஞா, அஜ்ஞாதி, அஜ்ஞாந, அஜ்ஞாநி, அஜ்ஞேய;

     அநுஜ்ஞப்தி, அனுஜ்ஞா, அநுஜ்ஞாந, அநுஜ்ஞாபக, அநுஜ்ஞாபந;

     ஆஜ்ஞா (ஆணை), ஆஜ்ஞப்தி (ஆணத்தி), ஆஜ்ஞாத்ரு, ஆஜ்ஞாபந;

     ப்ரஜ்ஞா, ப்ரஜ்ஞ, ப்ரஜ்ஞாத்ரு, ப்ரஜ்ஞாந, ப்ரஜ்ஞாபந;

     ப்ரதிஜ்ஞா, ப்ரதிஜ்ஞாந, ப்ரதிஜ்ஞேய;

     விஜ்ஞா, விஜ்ஞாந, விஜ்ஞாநி, விஜ்ஞாபக, விஜ்ஞாபந (விண்ணப்பம் ),      விஜ்ஞாப்தி,விஜ்ஞேய;

     ஸம்ஜ்ஞா (ஸமிக்கை), ஸம்ஜ்ஞாபந, ஸம்ஜ்ஞாந, ஸம்ஜ்ஞாநி.

     (2) பூ-இ. வே. பூ (bh).

     E. be, O.Teut. beo, Gk. phu, L. fu.

பூ (bh) என்னும் அடியினின்று திரிந்த சொற்கள்

  எ-டு:

  i.  முன்னொட்டுப் பெறாதவை

     பின்வருஞ் சொற்களின் முதற் பகரமெல்லாம் 'bh' என்னும்
கனைப்பொலி அல்லது மூச்சொடு கூடிய எடுப்பொலி என அறிக.

     புவ, புவத் (d), புவந, புவஸ், புவி, பூ, பூத, பூதி, பூமந், பூமி, பூயஸ். பூர்;