பக்கம் எண் :

சமூகம் - பழைய உலகம்

இந்த உலகம் மிகப் பழமையானது. இதன் வடிவம்புதிதாகத் தோன்றும். இயற்கை பழமை; தனி வேப்பமரம் சாகும்;ஒன்றை வேப்பமரம் பிறக்கும்; வேம்புக்குலம் எந்நாளுமுண்டு.பூமியுள்ளவரை வெயில் என்றைக்கும் இப்படியே அடிக்கும்.மழை, காற்று, பிறப்பு, வளர்ப்பு, நோய், தீர்வு, கட்டு, விடுதலை.தீமை, இன்பம், துன்பம், பக்தி, மறதி, நரைப்பு, துயரம்,கலக்கம் - எல்லாம் எக்காலத்திலுமுண்டு.

கருவிகள் மாறுபடுகின்றன; இயற்கை செல்கின்றது.ஏன் சொல்லுகிறேன், தெரியுமா? நமக்கெல்லாம் தெரியாமல் ஆகாசத்திலிருந்து புதிய நாகரீகம் ஒன்று குதித்திருப்பதாகச் சிலபள்ளிக்கூடத்துப் பிள்ளைகள் சொல்லிக் "கொள்ளுகிறார்கள்.நான் அதை நம்பவில்லை. உலகமே பழைய உலகம்.

ஏழை பாடு எப்போதும் கஷ்டம். பணக்காரனுக்குப்பலவித சௌக்கியங்களுண்டு. கோயில் காத்தவனுக்குப் பஞ்சமில்லை. சாமிகள், முக்கால்வாசிக்குக் குறையாமல்,பாதி கல் பாதி சாமி. முழுச்சாமி இருந்து கோயில் நடத்தினால்,உடனே கிருதயுகம் பிறந்துவிடாதா

எந்த தேசத்திலும் எந்தக் காலத்திலும் இதே கதைதான் நடந்து வருகிறது. எவன் கை ஏறியிருக்கிறதோ அவன் பாடுகோலாஹலம். ஏழைக்குக் கஷ்டம்.

பணக்காரன் - ஏழை என்ற பிரிவு முன் காலத்தில்எப்படி உண்டாயிற்று? குடி, படை என்ற இரண்டாக மனித ஜாதிஏன் பிரிந்தது? எல்லாரும் ஒன்றுகூடி உழுது பயிரிட்டுப்பிழைக்கும் கிராமத்தில் வேற்றுமை எந்தக் காரணத்தினால்வந்தது? இவையெல்லாம் எஜமானன் விசாரணைகள். இந்தநிமிஷம் ஸௌகர்யமில்லை. ஏழை பணக்காரன் விஷயத்தைமாத்திரம் இப்போது கருதுவோம்.

ஒரு செட்டி வியாபாரத்தில் ஏழையாய் நொந்துபோய்தனது வீட்டுப் பஞ்சாங்கத்தையரிடம் ''பணக்காரனாவதற்கு என்னசெய்யலாம்?'' என்று கேட்டான். நவக்ரஹ பூஜை நடத்தவேண்டும்என்று அய்யர் சொன்னான். எவ்வளவு பணம் செலவாகுமென்றுசெட்டி கேட்டான். பத்துப் பொன்னாகுமென்று பார்ப்பான்சொன்னான். அதற்குச் செட்டி சொல்லுகிறான்: - "என்னிடம்இப்போது கொழும் புக்காசு, தென்னைமரம் போட்டது, ஒற்றைக்காசுக்கூட கிடையாது. இந்த நிலைமையில் என்ன செய்தால்பணம் கிடைக்குமென்று உம்முடைய சாஸ்திரம் பேசுகிறது.அதைச் சொல்லும்" என்றான்.