பக்கம் எண் :

காத்தவராயன் கதைப்பாடல்21

ஈச்சநாடு மேவும் திருநாட்டன் குளம்
ஆசலர்கள் போற்றும் அரியமங்கல முதலாய்
 
கூத்தப்பால் நவல்பட்ட கொக்கரசன் பேட்டைமுதல்
வாய்த்த கிளியூரும் மாறாதவாழ்வு பெருகும்
 
மாசானங்குடி பந்தாளங் கோட்டை பழைய குரிச்சி
நெல்விளைந்து போரேறும் நெறியுள்ள நன்னாடு
 
பொன்விளைந் தான்பட்டி புதுக்கோட்டை தன்முதலாய்
சீருடனே கீழ்பாதி சிறந்ததொரு வல்லமுதல்10
 
ஊரெல்லாம் தேடிவந்தேனென் உத்தமனைக் காணேனே
சேப்பிளை சொல்விருத்தம்
திருச்சினாப் பள்ளிமுதல் சிறந்த
   தொருகீழ் பாதிதேச மெல்லாம்
 
விரசுடனே தேடிவந்தோம்
   வீரமுடி காத்தவனைக் காணோம்
 
தரும்பொரு ளாய்ப்பரி மணத்தை
   தேடுவதாய் தளத்தி னோமே
 
வருமெனவே சேப்பிளையான் நடுக்கரை
   பார்ப்பதற்கு வருகின்றாரே
 
     வசனம் : சேவகர்களே தென்கரை முழுதும் தேடிப்பார்த்ததில் காத்தவனைக் காணாமையால் இனிமேல் நடுக்கரையைத் தேடுவோம் வாருங்கள்.
நடை
பூண்டி தனிலிருந்து புகழுடனே மேற்காக
வேண்டியுடன் ஊர்தோறும் விதவிதமாய்த் தேடுகின்றார்
 
கோவிலடி அணையும் கிளிக்கூடு கல்லணையாம்
தாவி யணுயணுவாய்த் தான்தேடி வாரார்கள்
 
உத்தம சேரியிலும் ஓடையிலும் சோலையிலும்
சுத்த மயில்பரவும் தோவூர்க் கரைதனிலும்
 
பனையவரம் தன்னிலும் பாங்காய் மடந்தனிலும்
இனைய நடுக்கரையில் இருக்கும் கிராமமெல்லாம்