பாட அமைப்பு
6.0 பாட முன்னுரை
6.1 உரைநடை வளர்ச்சி
6.1.1 உரைநடை நூல்கள்
6.1.2 உரைநடை முன்னோடிகள்
6.1.3 சிறுகதை
6.1.4 நாவல்
6.1.5 நாடகம்
6.1.6 மொழிபெயர்ப்பு
6.1.7 திறனாய்வு
6.2
மரபுக்கவிதையும் புதுக்கவிதையும்
6.2.1 மரபுக்கவிதை
6.2.2 புதுக்கவிதை
6.3இசைத்தமிழ்
6.4 இலக்கணமும் மொழியியலும்
6.4.1 இலக்கணம்
6.4.2 மொழியியல்
6.4.3 எழுத்துச் சீர்திருத்தம்
6.5 தமிழ் இலக்கிய வரலாறு
6.6 பல்துறைத் தமிழ்
6.7 தொகுப்புரை