பாட அமைப்பு

2.0
பாட முன்னுரை
2.1
இல்லறம்

2.1.1
மகளிர் சிறப்பு
2.1.2
மக்கட்பேறு

2.2
சிறப்புத் தருவன

2.2.1
கல்வி
2.2.2
செல்வம்
2.2.3
நட்பு
2.2.4
இனிய சொற்கள்
தன் மதிப்பீடு : வினாக்கள் - I
2.3
இயல்பும் சிறப்பும்

2.3.1
அரசர் இயல்பு
2.3.2
2.3.3
மக்கள் இயல்பு

2.4
வாழ்வியல் உண்மைகள்

2.4.1
பின்பற்ற வேண்டியவை
2.4.2
இல்லாத இயல்புகள்
2.4.3
கேடு விளைவிப்பன
2.4.4
உலக இயல்பு

2.5
தொகுப்புரை
தன் மதிப்பீடு : வினாக்கள் - II