பாட அமைப்பு

4.0
பாட முன்னுரை
4.1
இன்னா நாற்பது
4.1.1
ஆசிரியர்
4.1.2
நூல் அமைப்பும் பாடுபொருளும்
4.2
ஒழுக்க முறைகள்
4.2.1
ஈகையும் இரத்தலும்
4.2.2
புலனடக்கமும் துன்பமும்
4.2.3
வீரமும் வலிமையும்
4.2.4
கல்வியும் வறுமையும்
4.2.5
தீயோரும் நட்பும்
4.3
உறவு முறைகள்
4.3.1
கணவன் மனைவி உறவில் இன்னாதவை
4.3.2
பெற்றோர் மகன் உறவில் இன்னாதவை
4.3.3
சமுதாயத்திற்கு இன்னா பயப்பன
4.3.4
4.3.5
குடிமக்களுக்கு இன்னாதவை
4.3.6
துறவிகளுக்கு இன்னாதவை

தன் மதிப்பீடு : வினாக்கள் - I

4.4
இனியவை நாற்பது
4.4.1
ஆசிரியர்
4.4.2
நூல் அமைப்பும் பாடுபொருளும்
4.5
ஒழுக்க நெறிகள்
4.5.1
கல்வி இனிமை தரும்
4.5.2
இனிய அறச் செயல்கள்
4.5.3
நட்பில் இனிமை
4.6
உறவு முறைகள்
4.6.1
இல்லறம்
4.6.2
இனிக்கும் உறவுகள்
4.6.3
அரசனுக்கு இனியது
4.6.4
குடிமக்களுக்கு இனியது
4.7
தொகுப்புரை
தன் மதிப்பீடு : வினாக்கள் - II