Tamil Virtual Academy

TAMIL VIRTUAL ACADEMY - தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்

Degree

 இளநிலை (தமிழியல்) - B.A. (Tamilology)
 பகுதி 1 - Part 1
P101.
சிறுகதையும் புதினமும்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P102.
உரைநடையும் நாடகமும்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P103.
இக்காலக் கவிதையும் சிற்றிலக்கியமும்
P104.
காப்பியங்களும் சங்க இலக்கியமும்
 பகுதி 2 - Part 2
P201.
மொழிபெயர்ப்பியல்
P202.
சமயத் தமிழ் இலக்கியம்
 
 
 
 
 
 
 
 
P203.
படைப்பிலக்கியம்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P204.
இதழியல்
பகுதி 3 - Part 3
பட்டம் - Degree
C011.
இருபதாம் நூற்றாண்டுக் கவிஞர் இருவர்
C012.
இடைக்கால இலக்கியம்
C021.
இலக்கணம் - 1 (எழுத்து)
C031.
தமிழகப் பண்பாட்டு வரலாறு
A011.
காப்பிய இலக்கியம்
A021.
இலக்கணம் - 2 (சொல்)
 
 
 
 
A031.
தமிழக வரலாறு
A041.
இலக்கிய வரலாறு
A051.
மொழி வரலாறு - 1
A061.
நாட்டுப்புறவியல்
D011.
பண்டைய இலக்கியம்
D021.
இலக்கணம் - 3 (பொருள்)
D031.
இலக்கணம் - 4 (யாப்பு, அணி)
D041.
மொழி வரலாறு - 2
D051.
தமிழகக் கலைகள்
 
 
 
 
D061.
இலக்கியத் திறனாய்வு
 
குறிப்பு :
 
 
 
1.
C0 தொகுதியின் தாள்களில் மட்டும் தேர்வு எழுதிச் சராசரியாக 2.5 தரப் புள்ளிகள் பெற்று வெற்றி பெற்றால் பட்டயம் பெறலாம்.
 
 
 
2.
C0 மற்றும் A0 தொகுதியின் தாள்களில் மட்டும் தேர்வு எழுதிச் சராசரியாக 2.5 தரப் புள்ளிகள் பெற்று வெற்றி பெற்றால் மேற்பட்டயம் பெறலாம்.
Updated Date : 25-07-2018 19:23:07 IST