மகர நெடுங்குழைக்காதப் பெருமான்
கோவில் - தென்திருப்பேரை