முகப்பு

மரங்கள்

 

கமுகு : அடி 7, 363, 381


பரியரைக்
கமுகின் பாளை அம் பசும் பூக்
உரை

மழை வீழ்ந்தன்ன மாத் தாள்
கமுகின்
உரை

சோலைக்
கமுகின் சூல் வயிற்றன்ன

உரை