தொடக்கம்
பேரா.அ.திருமலைமுத்துசாமி
அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
01.
A Bibliography on Thirukkural
02.
ABC of Library Science
03.
Essays of Library Science
04.
Saiva Nanneri
05.
அமெரிக்க நூலகங்கள்
06.
அறிவியற் சோலை
07.
ஆஞ்சநேய புராணம்
08.
இலக்கிய மலர்கள்
09.
இலக்கியத்தில் விலங்குகளும், பறவைகளும்
10.
உயர்நிலைப் பள்ளி நூலகம்
11.
கிராம நூலகக் கையேடு
12.
தமிழ்நாடும் மொழியும்
13.
நூல் நிலையம்
14.
நூலக அமைப்பியல்
15.
நூலக ஆட்சி
16.
நூலக நாட்டில் நூற்றிருபது நாட்கள்
17.
நூலகவியல் சிந்தனைகள்
18.
மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம்
19.
மலைவாழ் மக்கள்
20.
மறுமலர்ச்சிக் கவிஞர்கள்
21.
மாணவர் தமிழ் இலக்கணம் வகுப்பு 5
22.
மாணவர் தமிழ் இலக்கணம் வகுப்பு 6
23.
மாணவர் தமிழ் இலக்கணம் வகுப்பு 9
24.
மாணவர் தமிழ் இலக்கணம் வகுப்பு 10
25.
முதல் பொது நூலக இயக்கம்
26.
முதலுதவி
27.
யாப்பருங்கலக் காரிகை(வினா விடை)
28.
விஞ்ஞானத்தின் கதை