சூட்டு 73
சூரை- ஓர் பயிர்; ஓர் செடி 101
சூர் - தெய்வம் 145
சூளுறவு 112