சோணாடு 129
சோதி - சூரியனது வெப்பமாகிய கிரணம், (சோதி - சூரியன்; இஃதிங்கு முதலாகு பெயராய்ச் சூரியனுடைய கிரணங்களை உணர்த்தியது 235
சோதிடவன் 61
சோர்வில்லை 76
சோர்வுண்டு 76
சோழகோன் 58
சோற்றுநிலை 111