தேசாதேசி 53
தேமா 124
தேமாங்காய் 124
தேமொழியே - தேன் போன்ற மொழியினையுடையாளே 2
தேரூர் சுவடு - தேரூர்ந்து சென்ற அடையாளம் 185
தேவதத்தன் 35, 42
தேவதை 64