நேரசை 123
நேரிசை ஒத்தாழிசைக் கலிப்பா 139
நேரிசை வெண்பா சிதைந்து வந்த வெண்டுறை 158
நேர்திறம் 281