நோக்கு 70, 210, 212, 251
நோக்குவமை 220
நோதகவு - நோதற்குக் காரணமாகிய தன்மை 191
நோன்மை - தவம் 136