பக்கம் எண் :


536

        அரிச்சந்திரன், சந்திரமதி மறுப்புரை  
1103. சேய்மை அண்மையில் உயிர்க்கொரு துணையெனச் சிறந்த
வாய்மை யால்அகம் தூய்மையாம் மற்றிலை புறத்தைத்
தூய்மை செய்வது நீரலாற் சொல்லின்வே றுளதோ
நோய்மை செய்யினும் வாய்மையே நோன்பெமக் கறிதி.

     (இ - ள்.) சேய்மை அண்மையில் உயிர்க்கு ஒரு துணையெனச்
சிறந்த - தூரத்திலும் அருகிலும் உயிருக்கு ஒரு துணை என்னும்படி சிறந்த,
வாய்மையால் அகம் தூய்மையாம் - உண்மை பேசுவதால் மனம் தூய்மை
அடையும், மற்று இலை - வேறு ஒன்றும் துணை இல்லை, புறத்தைத்
தூய்மை செய்வது நீர் அலால் சொல்லின் வேறு உளதோ - உடம்பின்
வெளிப்பகுதியைத் தூய்மைப்படுத்துவது நீரே யல்லாது வேறு பொருள்
உண்டோ, நோய்மை செய்யினும் வாய்மையே நோன்பு எமக்கு அறிதி -
துன்பங்கள் பலவற்றை நீ செய்தாலும் உண்மை பேசுதலே எமக்கு
விரதமாகும், இதனை நீ அறிவாயாக.

     ஒருவனுக்குத் துணைவர் நெடுந்தூரத்திலும் இருப்பர்; அண்மையிலும்
இருப்பர். இடையூறு நேர்ந்தபோது விரைந்துவந்து வேண்டுவன செய்வர்.
அதுபோல உயிருக்குத் துணையாவது வாய்மையாம் என்பது.
                                                    (127)

1104. புலைய னும்விரும் பாதவிப் புன்புலால் யாக்கை
நிலையெ னாமருண் டுயிரினும் நெடிதுறச் சிறந்தே
தலைமை சேர்தரு சத்தியம் பிறழ்வது தரியேம்
கலையு ணர்ந்தநீ யெமக்கிது கழறுவ தழகோ.

       (இ - ள்.) புலையனும் விரும்பாத இப் புன்புலால் யாக்கை -
புலைத்தொழில் புரிவோனும் விரும்பாத புலால் நாற்றமுடைய இந்த
அற்பமான உடம்பு, நிலை எனா மருண்டு - நிலையானது என்று மயங்கி,
உயிரினும் நெடிதுறச் சிறந்தே தலைமை சேர்தரு - உயிரைக்காட்டிலும்
மிகப் பெரிதாகச் சிறந்து தலைமைவாய்ந்த, சத்தியம் பிறழ்வது தரியேம் -
உண்மைக்கு மாறுபட்டு நடக்கவேண்டுமென்று நீ கூறுவதை நாங்கள்
ஏற்றுக்கொள்ளமாட்டோம், கலை உணர்ந்த நீ எமக்கு இது கழறுவது
அழகோ - கலைகள் எல்லாவற்றையும் கற்ற நீ எமக்கு இதனைக் கூறுவது
அழகு ஆகுமா?

   'உயிர் நீங்கினும் வாய்மை தவறமாட்டோம்!' என்று மறுத்துரைத்தனர்
அரிச்சந்திரனும் அவன் மனைவியும் என்பது கருத்து.
                                                   (128)

 
1105. இம்மை அம்மைவீ டெனமறை புலங்கொள இயம்பும்
மும்மை யுந்தரும் முறையுடைத் தெனுநிலை முரணி
எம்மை யாழ்வயிற் றடக்கிமீட் டுமிழ்கிலா எரிவாய்
வெம்மை கூர்நரகு உய்க்கினும் மெய்ம்மையை விடேமால்.

     (இ - ள்.) இம்மை அம்மை வீடு என மறை புலம் கொள
இயம்பும் - இப்பிறப்பு மறுபிறப்பு வீட்டுலகம் என வேதங்கள் நாம்
அறிவதற்கு