பக்கம் எண் :

திருமுறைத்தலங்கள் 285


71/17. திருக்கண்ணார் கோயில்

குறுமாணக்குடி