பக்கம் எண் :

300 திருமுறைத்தலங்கள்


76/22. திருஅன்னியூர்

பொன்னூர்

     சோழநாட்டு (வடகரை)த் தலம்.

     தற்போது பொன்னூர் என்று வழங்குகிறது.

     மயிலாடுதுறையிலிருந்தும், நீடூரிலிருந்தும் செல்லலாம்.
மயிலாடுதுறையிலிருந்து மணல்மேடு செல்லும் பேருந்து இவ்வூர் வழியாகச்
செல்கிறது. மயிலாடுதுறையிலிருந்து 8 கி.மீ. வருணன், அக்கினி வழிபட்ட
தலம். சூரியன், ரதி, பாண்டவர் முதலியோரும் வழிபட்டுள்ளனர்.

     இத்தலத்திற்கு லிகுசாரண்யம், பாஸ்கர ஷேத்திரம், பானு ஷேத்திரம்
என்பன வேறு பெயர்கள். இத்தலத்திற்குச் சுற்றிலும் நீடூர், மயிலாடுதுறை,
வேள்விக்குடி, எதிர்கொள்பாடி, திருமணஞ்சேரி குறுக்கை முதலிய தலங்கள்
உள்ளன.

     இறைவன் - ஆபத்சகாயேசுவரர், லிகுசாரண்யேஸ்வரர், அக்னீசுவரர்,
                பாண்டதவேசுவரர், ரதீசுவரர்.
     இறைவி - பிருகந்நாயகி; பெரியநாயகி
     தலமரம் - எலுமிச்சை
     தீர்த்தம் - வருணதீர்த்தம், அக்னி தீர்த்தம் (இரண்டும் ஒன்றே)