பக்கம் எண் :

306 திருமுறைத்தலங்கள்


79/25. திருமணஞ்சேரி

(கீழைத்) திருமணஞ்சேரி